سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علی حقیقی – کارشناس ارشد عمران سازه های هیدرولیکی – شرکت مهندسی مشاور دزآب
سیدمحمد اشرفی – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران آب -دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

مجموعه معادلات مومنتوم و پیوستگی در شرایط غیرماندگار در رودخانه ها، معادلات سانت ونانتنامیده می شود . چنانچه درمدل سازی ریاضی رودخانه، تمام ترم های معادله مومنتوم در تحلیل جریان وارد شوند نوع موج جریان دینامیکو چنانچه از تمام ترم های معادله مومنتوم به جز شی ب کف و شیب خط انرژی صرف نظر شود نوع موج جریان سینماتیکخوانده می شود . بدیهی است که روندیابی سیل در یک رودخانه با حل موجسینماتیک به مراتب ساده تر، کم هزینه تر و همچنین سریع تر از موج دینامیک خواهد بود اما به شرط آنکه شرایط هندسی رودخانه از جمله شیب کف و ش کل مقاطع در محدوده مناسبی قرار داشته باشند که خطای ساده سازی معادله مومنتوم به حداقل برسد . در این مقاله پارامترهای مؤثر در نتیجه روندیابی سیل با استفاده از موج
سینماتیک در مقایسه با موج دینامیک مورد تحلیل و بررسی قرار خواهند گرفت و حدود مناسب شیب بستر بمنظور تحلیل سینماتیک بجای دینامیک، با توجه به درصد خطای ساده سازی معادلات، پیشنهاد می گردد که می تواند راهنمای مناسبی جهت انتخاب مدل ریاضی حاکم بر رودخانه مورد مطالعه تلقی شود . در نهایت نتایج بدست آمده، در خصوص رودخانه دز با حل دو موج یاد شده مقایسه و ارزیابی خواهند شد .