سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سومین کنگره بین المللی بهداشت، درمان و مدیریت بحران در حوادث غیرمترقبه

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

فاطمه حاجی آبادی – دانشکده پرستاری و مامایی مشهد
مریم باقری – دانشکده پرستاری و مامایی مشهد

چکیده:

بلایای طبیعی جزء لاینفک دنیا ی پیرامون بشرند که به هنگام وقـوع ، مـشکلات جـانی و مـالی زیـادی را بـر انـسانها تحمیل می نمایند . از آنجایی که وقوع این حوادث ، غیر مترقبه و پیش بینی نشده است ، لذا رویکرد جامع قبل ، حین و بعـد از وقوع بحران جهت کاهش خطرات ناشی از آنها ضروری به نظر میرسد . درهنگام حضوردر هر موقعیـت بحرانـی، اولـین قـدم ضروری، ارزیابی صحنه وقوع حادثه ) ) scene size up می باشد . ارزیابی صحنه روندی پویاست که درطی کلیـه مراحـل اداره بحران ادامه یافته و اجرای صحیح آن ، ضامن امنیت امدادگران و حادثه دیدگان و نیز راهنمایی جهـت اولویـت بنـدی صـحیح مراقبت از بیماران ، تعیین زمان لازم برای درخواست کمکهای اضافی و همچنین مشخص کردن وظایف هر کـدام از گروههـای تیم امداد می باشد . چنانچه این مهم مورد نظر قرار نگیرد ، کنترل صحنه بحران از عهده مدیران خارج شده و برعکس ، صحنه و وقایع حاصل از آن، شرایط را تحت کنترل خود قرار خواهد داد . با توجه به اینکه پرستاران از جمله اعضاء اصلی ارائه دهنـده خدمات بهداشتی ، درمانی بوده که در موقع بروز حوادث به عنوان اولین افراد اعزامـی بـه صـحنه حادثـه، مـسئولیت مـدیریت بحران را بر عهده دارند ، لذا ضروری است تا مهارتها و تواناییهای مورد نی از جهت اداره صحیح بحران ، از جمله اولویـت ارزیـابی صحنه را فرا گیرند . پژوهش حاضر به منظور بررسی میـزان آمـوزش ارزیـابی صـحنهء بحـران دربـین دانـشجویان پرسـتاری و فوریتهای پزشکی انجام گرفت . روش پژوهش : این پژوهش توصیفی مقایسه ای با هدف کلی مقایسه میزان آمـوزش در زمی نـه ارزیابی صحنه در میان دانشجویان پرستاری و فوریتهای پزشکی دانشکده پرستاری و مامایی مشهد در سال ۱۳۸۴ انجام گرفت . نمونه پژوهش را ۵۵ نفر از دانشجویان پرستاری و ۱۸ نفر از دانشجویان فوریت ها ی پزشـکی در دانـشکده پرسـتاری و مامـایی مشهد تشکیل می دادند . نمونه گیری ب ه شیوه سر شماری انجام شد . جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه استفاده شـد کـه اعتبار ابزار ،از طریق اعتبار محتوی و پایایی آن از طریق آلفا کرونباخ انجام گردید . داده ها پس از جمع آوری با استفاده ار آمار توصیفی و استنباطی و نرم افزار spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گ رفت . یافته ها : از میان ۵۵ نفر از دانشجویان پرستاری ۵۴/۴ درصد مونث و ۴۵/۶ درصد مذکربا میانگین سنی ۲۲/۲۳ بودند . کلیه دانشجویان فوریت های پزشـکی مـرد بـا میـانگین سـنی ۲۲/۲۲ بودند . نتایج ازمون تی مستقل نشان داد که میانگین نمرات سطح آموزش ارزیابی صحنه ،اولویت بندی مراحـل مختلـف ارزیابی صحنه ،شناسایی وظایف گروههای تیم اورژانس ، شناسایی اجزاء بررسی بیمار و اولویت بنـدی مراحـل بررسـی بیمـاربر حسب رشته تحصیلی تفاوت آماری معنی داری داشت . به طوری که میانگین این نمرات دررشته فوریتهـای پزشـکی بیـشتر از رشته پرستاری بود . نتیجه گیری : با توجه به اینکه شرایط بحران، موقعیت ویژه ای ست که اداره آن، شرکت و همکاری تمامی اعضای آموزش دیده و دارای مهارت و شایستگی لازم تیم بهداشتی درمانی را می طلبد . لذا علاوه بر تاکید بر آموزش بیـشتردر تمام زمینه های مدیریت بحران از جمله ارزیابی صحنه در گروه فو ریت پزشکی ، آموزش سایر رده های تیم بهداشتی درمانی از جمله پرستاران به عنوان یکی از مهمترین اعضای این تیم ضروری است .