سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنگره سراسری خانواده و مشکلات جنسی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف – روانشناس ودانشیاردانشگاه فردوسی مشهد
سلیل ضیائی –
منا افشار –

چکیده:

زنان به عنوان نیمی از جمعیت کشور عموما در معرض انواع خشونت ها بوده اند ، در فرهنگ حقوقی خشونت به عنوان هر نوع استفاده نا بجا و غیرقانونی و تعرض آمیز از قدرت و یک نوع اجبار غیر قانونی که علیه آزادی و حقوق عمومی به کار برده میشود تعریف گردیده است . در ارتباط با جرایم خشونت آمیز نیز به جرایمی اشاره دارد که جنبه جسمی یا جنسی آن بی نهایتشدید است . در این پژوهش سعی شده است به آثار سوء به جای مانده از خشونت جنسی و علل و ریشه های آن همچنین آگاه کردن عموم از جنبه های مختلف آن پرداخته شود . هدف از انجام این پژوهش بررسی آثار سوء روانی ایجاد شده در زنان آزار دیده جنسی ، بررسی علل ایجاد ریشه های خشونت جنسی و عوامل موثر در پیشگیری از بروز خشونت و آگاه کردن عموم از جنبه های سوء آن می باشد . روش انجام این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است . این پژوهش شامل دو گروه ۴۰ نفری از زنان آزار دیده جنسی از سوی شوهرمی باشد که به پزشکی قانونی واحد جنوب شرق مشهد مراجعه کرده اند و زنان متاهل غیر آزار دیده که به صورت انتخاب تصادفی از مناطق۱۲-۱۷ شهرداری مشهد انتخاب شده اند .دامنه سنی نمونه ها ۱۵ تا ۶۵ سال بوده استبرای جمع آوری داده ها از تست ۲۱DASS به همراه مصاحبه استفاده شد . اعتبار این تست در ایران و مشهد مورد بررسیقرار گرفت و ارزش آلفا برای اضطراب۰/۷۱ افسردگی ۰/۷۷و استرس ۰/۸۰به دست آمد . همچنین برای محاسبه روایی ازروش روایی ملاک استفاده شده است بدین صورت که ضریب همبستگی تستBDI و مقیاس استرس ادراک شده و مقیاساضطراب زونگ با خرده مقیاس های آزمون ۲۱DASSبه ترتیب برای افسردگی۰/۶۶استرس ۰/۴۹ اضطراب ۰/۶۷ گزارش شده است