سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سومین کنگره بین المللی بهداشت، درمان و مدیریت بحران در حوادث غیرمترقبه

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

علی علی شیری – دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی – درمانی هرمزگان
فرهاد پاکدل – دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی – درمانی هرمزگان
محمدرضا سعیدی فر – دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی – درمانی هرمزگان
نرگس محصل – دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی – درمانی هرمزگان

چکیده:

تروماهای چشمی همواره از علل مهم کوری و ناتوانی در جوامع در حال پیشرفت محسوب میشوند . درحا لی کـه اکثـر آنها قابل پیشگیری میباشند (۹) با توجه به شیوع بالای تروماها در استان هرمزگان مطالعه اخیر به بررسی و مقایسه تروماهـای چشمی سالهای ۸۳-۸۴ با سالهای ۷۷ -۷۸ که در بیمارستان شهید محمدی بندرعباس بستری شده انـد پرداختـه و تغییـرات آماری آنرا پس از گذشت ۶ سال بررسی نموده است . روش کار : دراین مطالعه که به صورت توصیفی و گذشـته نگـر انجـام شـد، ۲۰۵ بیمار که در طی سالهای ۸۳-۸۴ بدلیل صدمه چشمی در بیمارستان شهید محمدی بندر عباس بستری شدنداز نظر سـن و جنس و مدت بستری و شغل و نوع تروما،علت تروما،چشم آسیب دیده،نوع ضایعه ایجاد شده،نوع درمان ، زمان وقوع آسیب تـا مراجعه و حدت بینایی زمان مراجعه بررسی شده و نتایج پس ازآنالیز آماری با نتایج مطالعه قبلی که بر روی ۳۹۴ بیمار بستری در سالهای ۷۷ -۷۸ انجام گرفت مقایسه گردید .
بحث و نتیجه گیری : در هردو مطالعه مصدومین مرد بیشتراز زنان بودند که در هردوسال تعداد افراد موءنث % ۲۱ و تعداد افـراد مذکر %۷۸ بوده است و گروه سنی ۶-۱۰ بیشترین تعدادمصدومین را در تمام سالها داشتند که ۸۳-۸۴ ، %۱۹,۲۰ و در سالهای ۷۷ -۷۸ ، %۲۱,۳۲ بوده است . بیـشترین علـت صـدمه درسـالهای ۷۷ -۷۸ چـوب %)۱۷,۷۷) و در سـالهای ۸۳-۸۴ تـصادفات
%(۱۸,۵۳) بودند و در مقام دوم درهر دو مطالعه اجسام فلـزی %۱۳,۶۵) درسـالهای ۸۳ – ۸۴ و %۱۳,۴۵ در سـالهای ) ۷۷ -۷۸ عامل صدمات بوده است . ازبین مشاغل مختلف در هر دو مطالعه بیشترین آسیب در بـین دانـش آمـوزان ( بـه ترتیـب ۳۷,۸۱ و ۴۱,۴۶ درصد در سالهای ۷۷ -۷۸ و (۸۳ -۸۴ و کمترین آن در بین ران ندگان %۲,۲۸) در سالهای ۷۷-۷۸ و %۱,۹۵ در سالهای (۸۳-۸۴ ایجاد شده بـود . بیـشترین مـدت بـستری ۱-۵ روز %۷۸,۱۳) در سـالهای ۷۷-۷۸ و %۶۵,۷۴ در سـالهای (۸۳-۸۴ و بیشترین چشم آسیب دیده در سـالهای ۸۳-۸۴ چـشم راسـت %)۵۰,۴۵) و در سـالهای ۷۷-۷۸ چـشم چـپ %)۵۵,۵۸) بـوده است . در سالهای ۸۳-۸۴ ترومای نافذ و غیر نافذ به میزان مساوی %)۴۶,۸۸) و در سالهای ۷۷-۷۸ ترومای نافذ بیشتر بوده است
%(.۶۹,۰۴) شایعترین ضایعه ایجاد شده در تمام سالها پارگی قرنیـه %۴۳,۱۴) در سـالهای ۷۷-۷۸ و %۲۰,۵۸ در سـالهای -۸۴ (۸۳ و کمترین آن بیرون افتادگی چشم ۵) مورد معادل %۱,۲۷ در سالهای ۷۷-۷۸ و یک مورد معادل %۰,۲۱ در سـالهای -۸۴ (۸۳ بوده است . درمان جراحی در هر دو مطالعه به میزان یکسانی %۷۵,۶۳) در سالهای ۷۷-۷۸ و %۷۷,۲۳ در سالهای (۸۳-۸۴ انجام گرفته است ولی درمان دارویی در سـالهای ۷۷-۷۸ بـیش از سـالهای ۸۳-۸۴ مـورد نیـاز بـوده اسـت %۲۴,۳۷) در برابـر %(.۱۹,۶۴ نتیجه آنکه طبق مطالعه انجام شده، تصادفات رانندگی در سالهای اخیر افزایش یافته و ایـن مـسأله لـزوم بکـارگیری دقیقترقوانین را طلب می کندکه با فرهنگ سازی وآموزش بیشتربه جامعه می توان صـدمات رابطورقابـل تـوجهی کـاهش داد . همچنین در هر دو مطالعه تروما های چشمی در گروه سنی ۶-۱۰ سال بیشترین میـزان را دارا بودنـد کـه نـشاندهنده ی لـزوم توجه بیشتر والدین و اجرای برنامه های آموزشی خاص است .