سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

روح الامین شبیه خوان –
رضا مکنون –

چکیده:

با توجه به رشد و توسعه کشور و استفاده روز افزون از فرآیند ارزیابی اثرات زیست محیطی پروژه ها و اهمیت کنترل و کاهش اثرات منفی آنها با استفاده از تهیه «گزارش ارزیابی زیست محیطی، EIA» لزوم ارزشیابی سیتسم های ارزیابی زیست محیطی اهمیت پیدا نموده است. در این مقاله، در ابتدا با بررسی و تحلیل سیستم های EIA در چند کشور جهان شامل کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، م همترین چالشها و معیارهای ارزیابی شناسائی گردیده و راهکارهای ارائه شده در این کشورها مورد تلیل قرار گرفته است. سپس طی پرسشنامه مدونی از اساتید و متخصصان، کارشناسان و مقامات مسئول، مشاوران تهیه کننده گزارشات EIA، ذینفعان و مجریان پروژه ها در ایران نظر خواهی گردیده است و با تحلیل نظرات، نقاط ضعف و قوت سیستم ارزیابی اثرا زیست محیطی ایران شناسایی گردیده است. در تحلیل نهایی با استفاده از روش آنالیز SWOT و با توجه به فرصتها و تهدیدهای موجود، راهکارهایی جهت بهبود سیستم و فرآیند ارزیابی زیست محیطی ایران پیشنهاد شده است. در بخش پایانی نیز با نگاه به آینده و دورنمای فرآیند ارزیابی زیست محیطی کشور پیشنهادهایی را جهت ارتقای سطح کیفی محیط زیست کشور با توجه به روند توسعه آن ارائه گردیده است.