سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنگره سراسری خانواده و مشکلات جنسی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سعادت قاسمی – کارشناسان ارشد مامایی)
شراره دوازده امامی – کارشناسان ارشد مامایی)
سهیلا احسانپور – کارشناسان ارشد مامایی)

چکیده:

ازدواج و تشکیل خانواده، یکی از مهمترین رخدادهای زندگی هر فردی می باشد که نه تنها برای زن و شوهر بلکه برای نسلهای بعد نیز سرنوشت ساز است. لذا ضرورت وجود کانالهایی برای اطلاع رسانی و آموزش متناسب با نیاز جوانان به خصوص درامر ازدواج ودرحیطه های گوناگون به ویژه روابط جنسی احساس می شود. آشنایی با اصول رفتارهای جنسی بعنوان بخش مهمی از زندگی فردی هر انسان ضروری است. زیرا یکی از انگیزه های مهم ازدواج تمایلات جنسی است و در طلاق و آسیبهای خانوادگی نیز یکی از علل و عوامل موثر است. معمولاً اطلاعات جنسی بصورت پراکنده از دوران بلوغ واز طرق مختلف کسب می شود و افراددر شروع بزرگسالی بدون کسب اطلاعات کامل و واقعی زندگی مشترک خود را آغاز کرده و به تبع اطلاعات ناقص، غلط، آمیختگی با خرافات و راهنمائی توسط افراد ناآگاه ، پایه ای جهت به خطر افتادن سلامت روان افراد ایجاد می گردد، در این راستا مشاوره قبل از ازدواج از سهم بسزایی برخوردار می باشد. همچنین از آنجا که برای تدوین برنامه و طرح های آموزشی نیاز به مطالعاتنیازسنجی می باشد تا بتوان با شناسایی نیازهای مهم افراد، محتوای آموزشی مناسبی را ارائه داده و از امکانات موجود استفاده بهینه کرد، لذا در مطالعه حاضر به تعیین و مقایسه نیازهای آموزشی داوطلبین ازدواج زن و مرد پرداخته شده است. مواد و روشها : این پژوهش یک مطالعه توصیفی – مقایسه ای می باشد که به شکل مقطعی و با هدف تعیین و مقایسه نیازهایآموزشی داوطلبین ازدواج زن ومرد در حیطه روابط جنسی در سال ۱۳۸۳ انجام شده است. واحدهای مورد پژوهش ۱۵۰ زن و ۱۵۰ مرد داوطلب ازدواج مراجعه کننده به مرکز مشاوره قبل از ازدواج ملاهادی سبزواری اصفهان بودند که توسط نمونه گیری آسان انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه نیاز سنجی محقق ساخته بود.اعتبار علمی با روشاعتبار محتوی و اعتماد علمی با روش دو نیمه کردن تعیین شد. توجه به یافته های این پژوهش نیاز به آموزش داوطلبین ازدواج زن و مرد در تمام موضوعات حیطه روابط جنسی این مطالعه مشهود می باشد، بنابراین پرسنل و مشاوران قبل از ازدواج باید از این نیازها آگاهی پیدا کرده و برنامه ها و امکانات آموزشی مناسب با آنها را تدارک ببینند. همچنین با توجه به تفاوت معنی دار نیازهای آموزشی در دو گروه زنان و مردان نیاز به برنامه ریزی جداگانه وویژه جهت آموزشهای قبل از ازدواج به آنها احساس می شود.