سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مدیریت کسب و کار
تعداد صفحات: ۱۸
نویسنده(ها):
حمید قارزی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار، گروه مدیریت و حسابداری، سبزوار ، ایران
یونس وکیل الرعایا – استادیار گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان،گروه مدیریت، سمنان

چکیده:
هدف از این مطالعه ، بررسی کارآفرینی در ایران و کشورهای عضو دیده بان جهانی کارآفرینی میباشد. کارآفرینی نماد نوآوری وموفقیت در امور تجاری و کارآفرینان پیشگامان آن هستند که با نظرات نوین خویش موجب تحولات اساسی در ساختار نظام اداری و افزایشکارایی و اثربخشی آن می شوند. این مطلب بیانگر آن است که اقتصاد تحت تأثیر کارآفرینی قرار دارد و اگر سازمانها نتوانند خود را با تحولاتپرشتاب جهانی همگام سازند دچار حالت ایستایی شده و بی شک درآینده حضور فعالی نخواهند داشت و سرانجام دچار اضمحلال می شوند. در این مقاله بر آنیم تا بدانیم ،شاخصهای اثر بخشی کارآفرینی کدامند؟ بالاترین وزنها به کدام شاخصها تعلق گرفته؟و در نهایت آنکه رتبه بندیاین شاخصها چگونه بوده است؟ تا بدین وسیله بتوانیم به شاخصهای کارآفرینی اثر بخش دست یابیم . روش تحقیق بکارگرفته شده دراینپژوهش ازلحاظ هدف ،کاربردی واز لحاظ جمع آوری اطلاعات توصیفی پیمایشی است. قلمرو مکانی این تحقیق ایران و ۲۲ کشور از کشورهای OECD می باشند .روش مورداستفاده برای رتبه بندی مولفه ها تکنیک دیماتل ، ANP ، ویکور،آزمون پیرسون و تکنیک معادلات ساختاریبوده است. به این صورت که خروجی نتایج دیمتل وارد تکنیک فرایند تحلیل شبکه ای شد و خروجی نتایج ANP وارد ویکور شدو بدین گونهشاخصها رتبه بندی شدند.و به کمک آزمون پیرسون و تکنیک معادلات ساختاری داده ها تحلیل شدند.نتایج رتبه بندی شاخصها حاکی از آناست که به ترتیب شاخصهای: ۱- کارآفرینی نوظهور ۲- درک قابلیتهای کارآفرینانه، ۳- درک فرصتها، ۴- قصد کارآفرینانه، ۵- کار آفرینی تثبیت شده، ۶- کارآفرینی نوپا، ۷- کار آفرینی جدید، ۸- ترس از شکست،رتبه های اول تا هشتم شاخصهای پژوهش را به خود اختصاص دادهاند.همچنین نتایج حاصل از مدل یابی معادلات ساختاری برای آزمون فرضیه اصلی این تحقیق نشان دهنده وجود ضریب استاندارد شده ۱۰٫۱و ضریب معناداری ۲٫۰۳ بیشتر از ۱۰٫۶ بین این دو متغیر ،نسبت به تاثیر ادراکات کارآفرینانه بر فعالیت های کارآفرینانه می باشد. لذا می توان اینگونه استنباط کرد که ادراکات کارآفرینانه تاثیر معناداری بر فعالیت های کارآفرینانه بین کشورهای مورد مطالعه داشته است.