سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش سراسری طب اورژانس

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

حمیده یزدی مقدم – مربی علوم پزشکی ، سبزوار ، دانشکده علوم پزشکی سبزوار

چکیده:

بخش های بیمارستانی برای بیماران ، وابستگان و حتی پرستاران فشار روحی ایجاد می کند. در نتیجه پرستاران با توجه به استرس زا بودن شغلشان در معرض خطر فرسودگی شغلی قرار داشتند و بالتبع بر کیفیت زندگی آنا تاثیر خواهد داشت. بطور کلی ارزیابی کیفیت زندگی در علوم پزشکی بخصوص پرستاران بسیار مهم بوده و به طوریکه می تواند در روند تصمیم گیری از طرف تیم مراقبت بهداشتی درمانی مددجو بکار گرفته شود. پرستاران به عنوان یکی از اعضای تیم بهداشتی که با جان انسانها سروکار دارند، باید دارای زمینه علمی و مهارتی بالایی باشند تا بتوانند خدمات موثر تری را رائه دهند. بطور کلی کیفیت زندگی عبارت است از میزان و درجه لذت فرد از امکانات مهم زندگیش ، این امکانات از فرصت ها و محدودیت های هر شخص در زندگی ایجاد می گردد . هدف نهایی کیفیت زندگی پرستاران و کاربرد آ» برای زندگی این است که آنها را قادر سازند تا زندگی با کیفیت بالا ، معنی دار و لذت بخش را تجربه کنند . کیفیت زندگی ، احساس خوشبختی و رضایت از زندگی بعنوان شاخص های سلامت عمومی و بهداشت روانی تلقی می وشند. در قرن بیست و یکم صنعتی شدن ، افزایش طول عمر و تغییر در سبک زندگی مردم سراسر جهان را شاهد هستیم . هر چه سبک و شیوه زندگی افراد ملوب تر باشد افراد از نظر جسمی ، روانی و اجتماعی احساس رضایتمندی بیسشتری خواهند داشت و در نتیجه افراد می توانند با اصلاح شیوه زندگی ، کیفیت زندگی و کاری خود را ارتقاء دهند.
اهداف:
تعیین کیفیت زندگی پرستاران شاغل در بخش های زنان و مامایی و مقایسه آن با پرستاران شاغل در سایر بخش ها.
نوع مطالعه:
توصیفی – تحلیلی-
مواد و روشها:
به صورت نمونه گیری سهمیه ای (غیر تصادفی) از تمامی پرستاران در بخشها با توجه به مشخصات نمونه ( دارا بودن مدرک لیسانس ، داشتن سابقه کاری بالاتر از ۳ سال و …) در سه بیمارستان در شهرستان سبزوار که با توجه به تعداد نمونه ۹۶ پرستار انتخاب شدند. SF36, WHOQOL 100ابزار پژوهش پرسشنامه کیفیت زندگی.
نتایج:
نمره کیفیت زندگیپرستاران در بخش اورژانس در بعد جسمی ۱۷۱۱+-۳۳۲ و در بعد روحی –روانی ۱۰۸۱+-۲۳۳ بود.
بحث :
برای سلامت سازما ها توجه به کیفیت زندگی کاری پرسنل حائز اهمیت است فراهم محیطی که تمایلات شخصی را برآورده و فضایی برانگیزاننده به اجرای امور را ایجاد کند، ضروری است . سلامت محیط کار و سلامت روان با ایجاد شاخص های کیفیت زندگی فراهم می وشد. توجه به این مساله در تمام سازمانهادر بین پرستاران در علوم پزشکی مهم می باشد. کارایی و بهبود عملکرد کارکنان در نتیجه رضایت شغلی و سلامت روانی آنها فراهم می گردد. نبودن شاخص های کیفیت زندگی مسبب فرسودگی کارکنان و در نهایت شانه از زیر کار خالی کردن است . لذا پژوهشگران بر آن شدند تا ابعاد مختلف کیفیت زندگی پرستاران در بخشهای زنان و مامایی و سایر بخشها را بررسی کرده تا از این طریق به پرستاران و سایر کادر بهداشتی درمانی کمک شود تا فعالیت های خود را در جهت ارتقاء سطح سلامت و بهبود کیفیت زندگی خود ساماندهی نمایند.