سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: کنفرانس بین المللی حسابداری، اقتصاد و مدیریت مالی
تعداد صفحات: ۱۸
نویسنده(ها):
رضا زارعی – مربی حسابداری، دانشگاه کردستان
شهره وکیلیان – کارشناس ارشد اقتصاد، دانشگاه آزاد واحد عاوم تحقیقات تهران
فرشته زراعی – کارشناس ارشد اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبایی تهران
صفا زراعی – کارشناس مالی، بیمه و حسابداری، دانشگاه هارتفورد آمریکا

چکیده:
از آنجاکه تولید همواره مستلزم داشتن عوامل تولید است لذا افزایش تولید از دو طریق قابل حصول است. اول افزایش در میزان عواملتولید و دوم استفاده بهتر از عوامل تولید. باتوجه به محدودیت منابع، با اتخاذ مدیریت بهتر برای منابع و بکارگیری روشهای جدیدتر درترکیب بهینه این منابع، میتوان به افزایش مناسب در میزان تولید دست یافت. به دلیل اهمیت بهرهوری، در این تحقیق پس از بیان مبانینظری و ادبیات و پیشینه تحقیق به محاسبه بهرهوری عوامل تولید (نیروی کار و سرمایه) در سه بخش کشاورزی، صنعت و بازرگانی استانکردستان پرداخته شده است و درپایان نیز به جمع بندی و نتیجه گیری بحث پرداخته شده است. نتایج نشان میدهد که به ترتیب بهره وریکل در بخش کشاورزی بیشتر از بخش خدمات و بازرگانی و بیشتر از بخش صنعت است. در پایان عوامل موثر در بهره وری کل عوامل معرفی وتحلیل شدهاند. دستمزدهای واقعی، هزینه واقعی استفاده از سرمایه، سرمایه سرانه، نسبت کارکنان علمی و فنی و تخصصی به کل اشتغال، بهعنوان متغیرهای اثرگذار در بهرهوری کل عوامل انتخاب شدهاند که طبق برآورد انجام شده، دستمزدهای واقعی، هزینه واقعی استفاده ازسرمایه، نسبت کارکنان علمی و فنی و تخصصی به کل اشتغال، اثر مثبت بر روی بهره وری کل عوامل دارند. در حالیکه سرمایه سرانه اثر منفیبر روی بهرهوری کل عوامل دارد . منفی بودن ضریب سرمایه سرانه به این معنی است که گرایش به سمت فنآوری ها و فعالیت های سرمایه بر بهارتقای بهره وری کل عوامل کمکی نمی کند.