سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: چهارمین همایش سراسری بهداشت حرفه ای ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

جلیل جلالی – کارشناس مسئول بهداشت حرفه‌ای و مرکز بهداشت شماره یک اصفهان
محمدباقر رضا علی – کارشناس مسئول آموزش بهداشت مرکز بهداشت شماره یک اصفهان
رضا امیر خانی – کارشناس بهداشت حرفه‌ای مرکز بهداشت شماره یک اصفهان
فرهاد علی مرادی – کارشناس بهداشت حرفه‌ای مرکز بهداشت شماره یک اصفهان

چکیده:

آموزش ایمنی و بهداشت کار یک فاکتور مؤثر در پیشگیری و کاهش حوادث و بیماری‌های ناشی از کار در واحدهای تولیدی و از جمله معادن بود و از طرف دیگر روش‌های متنوع آموزشی تأثیرات متفاوتی را در فراگیران خواهد داشت. هدف از این تحقیق مقایسه تأثیرگذاری دو روش آموزش جاری (سنتی) و پویایی برروی حیطه‌های یادگیری دانش و نگرش در کارگران معادن شرق شهرستان اصفهان می‌باشد. این پژوهش یک مطالعه توصیفی – تحلیلی بود که در آن کار گرانه معادن به تعداد ۲۱۰ نفر به شکل تصادفی به دو گروه تقسیم و یک گروه تحت آموزش به روش جاری (سنتی) و گروه دوم تحت آموزش به روش پویایی قرار گرفتن و در شروع و پایان هر کلاس آموزشی دانش و نگرش آن‌ها مورد ارزیابی و ارزشیابی قرار گرفته و نتایج به مقایسه شدند. در روش جاری (سنتی) آموزش بدون توجه به نیازهای محسوس فراگیران، عوامل ارتباطی و حیطه‌های یادگیری اجرا گردید و در روش پویایی با هدف افزایش کارایی و به حداکثر رساندن بازدهی آموزش‌ها بر اساس پاسخ‌گویی به نیازها و انتظارات فراگیران ابتدا نیازهای آموزشی فراگیران تعیین و با اولویت بندی نیازها به محسوس و غیر محسوس نسبت به تعیین موارد ضروری برای دانستن و تهیه طرح درس براساس نیازهای محسوس اقدام می‌گردد سپس آموزش‌ها بر اساس طرح درس تهیه شده و رعایت عوامل ارتباطی اجرا شده و در پایان سده ارزشیابی آموزش از مرگ را بر اساس اهداف رفتاری پا می‌شود. در تهیه طرح درس نسبت به تعیین موضوع، گروه هدف، هدف کلی، اهداف رفتاری، حیطه‌های یادگیری، فن آموزش. وسیله کمک آموزشی و زمان اجرا به دقیقه اقدام و نسبت به تبدیل نیازهای آموزشی غیر محسوس به محسوس از طریق آگاهی دادن و حساس سازی اقدام می‌گردد. تجزیه و تحلیل اطلاعات با نرم‌افزار SPSS مورد بررسی قرار گرفت و نتایج این پژوهش مقایسه‌ای نشان داد که میانگین سطح دانش و نگرش کارگران مردم در روش جاری (سنتی) به ترتیب ۱۳/۴ در صد و نه در صد و در روش پویایی به‌ترتیب ۴۹/۲ در صد و ۳۷% افزایش داشت که مقایسه فوق ۰/۰۰۰۱>P اختلاف معنی‌داری را نشان می‌دهد. این تحقیق نشان داد که انجام نیازسنجی و اولویت بندی آن‌ها و به دنبال آن اجرای روش پویایی، نتایج مطلوب و جالب توجه از نظر تأثیرگذار و آموزش را در بر داشته و نیر کارایی این شیوه در آموزش‌ها بود که پیشنهاد می‌شود در کلیه آموزش از این روش استفاده می‌گردد.