سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محمد علی شیرازی – عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور استان سیستان و بلوچستان
عیسی پیری – عضو هیات علمی و رئیس دانشگاه پیام نور استان سیستان و بلوچستان
احمد پهلوان روی – عضو هیات علم یو معاون آموزشی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه زابل
محمد رضا نارویی راد – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات منابع طبیعی سیستان

چکیده:

بررسی اثر کمآبیاری بر روی ۷ رقم سورگوم دانهای درمنطقه سیستان، آزمایشی به صورت اسپیلت پلات در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار به اجرا درآمد . سطح مربوط به کم آبیاری بدین صورت اعما گردید که به محض ظهور پا نیکول، آبیاری تا پایان مرحله برداشت قطع گردید . نتایج مقایسه میانگین در شرایط کم آبیاری نشان داد که رقم KGS3 بیشترین ارتفاع، طول و عرض پانیکول را نشان داد، ولی از نظر وزن ۱۰۰ دانه رقم کیمیا بیشترین میزان را به خود اختصاص داده است . در نتایج تجزیه رگرسیون چند متغیره به روش نزولی در شرایط کم آبیاری نشان داد که پنج صفت عرض پانیکول، وزن ۱۰۰ دانه، عرض برگ پرچم، فاصله زمانی کاشت تا رسیدگی و تعداد دانه در پانیکول در مدل نهایی باقی ماند.