سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: نخستین کنفرانس بهسازی زمین

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

محمدعلی محرمی – کارشناس ارشد ژئوتکنیک (شرکت ایران بنا آریان

چکیده:

در این مقاله ابتدا به معرفی مصالح ژئوسنتتیک (شامل ژئوتکستایل ها و ژئوگریدها ) در امر احداث دیوارهای حائل خاک مسلح پرداخته می شود و بدنبال آن روشهای آنالیز و طراحی این نوع سازه هادر دو بخش دیوارهای حائل قائم و شیب های تند بیان شده و با استفاده از بعضی از این روشها آنالیز حساسیت تغییر مقدار مصالح ژئوسنتتیک به کار رفته نسبت به تغییرارتفاع توده حائل خاک مسلح و مشخصات مکانیکی آن صورت می گیرد . همچنین درنهایت مقایسه ای اقتصادی بین دیوارهای حائل مسلح شده با مصالح ژئوسنتتیک و دیوارهای حائل بتنی صورت می گیرد .در این مقایسه اقتصادی معلوم شد که در بدترین شرایط , هزینه تمام شده ساخت دیوار حائل خاک مسلح قطعه ای نسبت به دیوارحائل بتنی مسلح در حدود ۲۰ درصد کمتر م یباشد.