سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنفرانس تونل ایران

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

حسین کنعانی مقدم – کارشناس مهندسی عمران، مدیر عامل شرکت مهندسین مشاور لانیز، مدیر پروژ
حسین چنگانی – کارشناس ارشد مهندسی معدن-استخراج، کارشناس دفتر فنی شرکت مهندسین مشاو
حسین سالاری راد – دکترای مکانیک سنگ، عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر(پلی تکنیک ته
علیرضا صالحی – کارشناس ارشد مهندسی معدن-استخراج، مدیر فنی شرکت مهندسین مشاور لانیز

چکیده:

مجموعه تونل های سه گانه البرز با طولی برابر ۶/۳ کیلومتر یکی از بزرگترین تون لها در مسیر آزادراه تهران شمال م یباشد و شامل دو تونل اصلی به مقطع نعل اسبی و یک تونل سرویس در وسط تونل های اصلی م یباشد. به منظور حفر تون لهای اصلی که با فاصله محوری ۸۰ متر از هم قرار دارند، در ابتدا تونلی در بین این دو تونل و در تراز پایینتر از آنها حفاری می شود که علاوه بر تکمیل مطالعات زمین شناسی مسیر تونل های اصلی، در زمان حفر تونل های اصلی و در زمان بهره برداری به عنوان تونل سرویس، تهویه، امداد، پمپاژ آبهای سطحی و عبور تاسیسات مورد استفاده قرار خواهد گرفت. به منظور حفر این تونل دو گزینه حفاری سنتی چالزنی و آتشباری و روش مکانیزه با استفاده از TBMمورد بررسی قرار گرفته است. به منظور مقایسه این دو روش عوامل زیادی تاثیر گذار م یباشند که از مهمترین آنها سرمایه گذاری اولیه، مدت زمان اجرا پروژه، هزین ههای آماد هسازی و اجرا، زمی نشناسی، نیروی انسانی مورد نیاز، خطرات زیست محیطی و ایمنی م یباشد. هر کدام از این عوامل در هر یک از دو روش هزینه های متفاوتی را بر کارفرما تحمیل میکنند. همانگونه که مشاهده میشود برای هر کدام از رو شها هزینه هایی در هنگام شروع و طی حفاری تونل وجود دارد، در این مقاله علاوه بر برآورد میزان هزینه های لازم برای ساخت تونل با دو روش مورد مطالعه، به بررسی مقایس های اجرا و ساخت تونل با توجه به هزینه تمام شده طی مدت ساخت و اجرا در هر روش پرداخته شده است.