سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش ملی گیاهان دارویی، طب سنتی و کشاورزی ارگانیک
تعداد صفحات: ۹
نویسنده(ها):
یونس شریفی – دانشجوی کارشناسی ارشد پژوهشکده اسانس های طبیعی دانشگاه کاشان
عبدالرسول حقیر ابراهیم آبادی – دانشیار، پژوهشکده اسانس های طبیعی دانشگاه کاشان
محمدرضا عنایت – کارشناس ارشد شیمی و فناوری اسانس
حسین بتولی – استادیار، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اسفان (باغ گیاهشناسی کاشان)

چکیده:
در این پژوهش به بررسی خواص ضد میکروبی و سمیت سلولی عصاره متانولی ریشه و سرشاخه گیاه آدمک استخراج شده به دو روش سوکسله و پرکلاسیون پرداخته شده است. گیاه م ورد نظر در خرداد ماه ۱۳۹۲ از ارتفاعات شهرستان بروجن جمع آوری و پس از خشک کردن در سایه عصاره گیری شد. ارزیابی خاصیت ضد میکروبی به دو روش د یسک دیفیوژن و تعیین حداقل غلظت مهارکنندگی صورت گرفت که در این آزمون عصاره های سرشاخه نسبت به باکتری ها هیچ مقاومتی از خ ود نشان نداده اند. تنها عصاره های ریشه توانستند بعضی باکتری ها را مهار کنند به طوری که عصاره ریشه پرکولاسیونی در برابر باکتری های Kelbsiella Proteus vulgarisو Proteus vulgaris و Staphylococcus aureus و عصاره ریشه سوکسله در برابر باکتری های Bacillus Staphylococcus aureus, subtilis از خود مقاومت نشان دادند. با توجه به نتایج بدست آمده برای عصاره های گیاه و مقایسه آنها با استانداردها، عصاره های ریشه این گیاه از فعالیت ضد میکروبی ضعیفی برخوردار است. سمیت سلولی نیز توسط میزان مگر و میر لارو میگوی آب شور اندازه گیری شد که در این آ زمون عصاره ی سرشاخه به روش سوکسله (LC(50 پائین تر نسبت به روش پرکولاسیون و همچنین عصاره ی ریشه به روش پرکولاسیون نسبت به روش سوکسله (LC(50 پایین تر را دارا بودند که این نشان دهنده مهارکنندگی بهتر می باشد.