سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

علی فضل آرا –
سیاوش مکتبی –
اشرف السادات نوری –

چکیده:

انتروکوک ها یا استرپتوکوک های گروه دی لانسفیلد از نظر مواد غذایی حائز اهمیت می باشند وبا توجه به مقاوم بودن بعضی ازآنها به شرایط انجماد، امروزه تراکم بیش از حد مجاز آنها درمواد غذایی بیانگر وضعیت نامطلوب بهداشتی حاکم برمرکز تهیه وتوزیع مواد غذایی می باشد و در بسیاری از کشورها به عنوان ارگانیسم های شاخص دربهداشت مواد غذایی مطرح هستند . چنانچه آلودگی به آنها بالا باشد، می تواند دلیلی برآلودگی مدفوعی نیز باشد، لذا شمارش آنها درمواد غذایی راهنمای خوبی برای بررسی کیفیت بهداشتی محصولات وشرایط بهداشتی کارخانجات مواد غذایی است . باتوجه به این موضوع ، ارزیابی وضعیت بهداشتی بستنی های سنتی مصرفی درشهر اهواز از نظر میزان انتروکوک ها مد نظر واقع گردید . تعداد ۱۰۰ نمونه بستنی به صورت رندوم از پنج منطقه اهواز ( شمال، غرب، شرق، مرکز و جنوب ) در دو فصل سرد و گرم ( هر فصل ۵۰ نمونه ) تهیه گشته با استفاده از روش استاندارد مرجع از نظر تعداد انتروکوک ها مورد
ارزیابی و آزمون ها ی تکمیلی تائیدی قرار گرفتند . نتایج حاصله نشان داد که ۷۵ درصد نمونه ها دارای انتروکوک بوده و ۶۲ درصد آن ها آلودگی بیش از حد مجاز ۱۰ ۲ انتروکوک درهر گرم بستنی داشتند . در فصل سرد و گرم به ترتیب ۷۸)۳۹ درصد ) و ۷۲) ۳۶ درصد ) نمونه آلوده بوده که به ترتیب ۶۰)۳۰ درصد ) و ۶۴)۳۲ درصد ) نمونه دارای آلودگی بیش از
حد مجاز بودند . بررسی آماری مناطق مختلف با روش کا – اسکوئر درفصل سرد معنی دار و درفصل گرم معنی دار نبود و اختلاف معنی داری بین دو فصل از نظر تعدادنمونه های آلوده بیش از حد مجاز مشاهده نشد