سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن بلور شناسی و کانی شناسی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمود برهانی زرندی – دانشگاه یزد، دانشکده فیزیک
محمدرضا ناطقی – انشگاه آزاد اسلامی واحد یزد، دانشکده شیمی
غضنفر میرجلیلی – دانشگاه یزد، دانشکده فیزیک
حجت امراللهی بیوکی – دانشگاه یزد، دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

سرعت سرد شدن و تابشدهی با پرتو الکترون پرانرژی در دزهای مختلف باعث بروز تغییراتی در محتوای بلورینگی صفحات پلی اتیلن با دانسیته پایین LDPE) میشود که از طریق راهکارهای گوناگونی مانند برش زنجیره و ایجاد پیوند عرضی صورت میگیرد. در مقاله حاضر از طیف سنجی زیر قرمز FTIR) برای تعیین کمی بلورینگی در LDPE) استفاده شده و سپس نتایج با روش گرماسنجی روبشی تفاضلی DSC مقایسه گردیده شده است. مشاهده شد سرعت سرد شدن به مقدار زیادی بلورینگی پلی اتیلن را تحت تاثیر قرار می دهد اما تابش پرتو الکترون پرانرژی بلورینگی را مقدار اندکی تغییر می دهد.