سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و کویری
تعداد صفحات: ۶
نویسنده(ها):
سیدمحمدحسین احمدپناه – دانشجوی دکتری خاکشناسی – دانشکده کشاورزی واحد علوم و تحقیقات اصفهان
طیبه حاتمی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده کویر شناسی دانشگاه سمنان
ناصر مشهدی – استادیار مرکز بین المللی تحقیقات همزیستی با کویر دانشگاه تهران

چکیده:
حرکت و جابجایی تپه های ماسه ای از پدیده های طبیعی است که هر ساله سبب خسارات زیادی در نواحی بیابانی و خشک ایران و جهان می شود. با توجه به اینکه تپه های ماسه ای ارگ دامغان در سال ۱۳۵۲ تثبیت شده اند اما در حال حاضر ما شاهد گسترش تحرک و فعالیت مجدد تپه های ماسه ای در منطقه هستیم. از این رو در این تحقیق سعی بر آن شده که میزان فعالیت تپه های ماسه ای ارگ را با استفاده از روش لن کاستر تعیین کرده و بتوانیم دلایل فعالیت مجدد تپه های ماسه ای منطقه را بیابیم. طبق نتایج حاصل از فرمول لن کاستر مقدار M محاسبه شده برابر ۴/۴۰۶ می باشد و با توجه به جدول ارائه شده توسط لن کاستر می توان گفت بر اساس این شاخص تپه های ماسه ای ارگ دامغان حالت کاملا فعال دارند.