سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

زهره ریاضی – عضو هیئت علمی موسسه ژئوفیزیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال و ع
محمدرضا قیطانچی – عضو هیئت علمی موسسه ژئوفیزیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال و ع

چکیده:

رویداد زمینلرزه چهارم اسفند ۱۳۸۳ زرند بار دیگر لرزه خیزی ایران را مورد توجه قرار داد . بی تردید این رویداد آخرین تجربه نخواهد بود و چه بسا در سال های آتی نیز رویدادهای مشابه ای را داشته باشیم . زمینلرزه روز سه شنبه ساعت ) ۵:۵۵:۲۶ به وقت محلی ) با بزرگای Mw= 6/3 در مختصات جغرافیایی ۵۶/۹ درجه شرقی و ۳۰/۷۸ درجه شمالی در شهرستان زرند رخ داد و موجب کشته شدن بیش از ۶۰۰ نفر و مجروح گردیدن هزاران نفرو آسیب رسیدن جدی به ساختمان ها گردید . این زمینلرزه در شمال یکی از شاخه های جنوبی گسل کوهبنان و با ژرفای کانونی حدود ˜˜ کیلومتر به وقوع پیوست . بر اساس شواهد و برداشتهای زمینی با در راستای شکستگی ها و تطبیق آنها با تصویر ماهواره ای و نقشه زمین شناسی منطقه چنین برداشت می شود که گسل مسبب این زمینلرزه یکی از شاخه های گسل کوهبنان می باشد که قسمتی از گسل بسیار فعال در منط قه بوده و سبب ایجاد چنین بزرگی گردیده است ولی تا کنون توجهی به این گسل در منطقه نشده وبر روی نقشه های موجود ترسیم نگردیده است . شیب گسل در طول گسل گوناگون است و هندسه آن از یک گسل معکوس بزرگ زاویه با مؤلفه راستا لغز تا یک گسل راندگی کم زاویه تغییر می کند . انتهای گسل در بخش غربی کمی خمیدگی داشته و راستای آن از شرقی – غربی به شمال غربی تغییر می یابد . گسل زمینلرزه زرند همچنین مقدار کمی مؤلفه راستالغز راستگرد دارد که بیشینه مقدار آن حدود ۴۰ سانتی متر برآورد شده است . بر اساس شتابنگاشتهای تصحیح شده ارائه شده توسط ش بکه شتابنگاری ایران بیشینه شتاب ثبت شده مربوط به ایستگاه سد شیرین رود در حدودg می باشد . شدت این زمینلرزه در کانونVIIIدر مقیاس EMSتخمین زده شد .