سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

عبدالله جمشیدی –
رضا نارنجی ثانی –
ملیکا معزی فر –

چکیده:

ورم پستان به عنوان یک عامل مهم اقتصادی در گاوداریها مطرح می باشد . با توجه به موقعیت آناتومیکی موهای پستان که به طور مستقیم با بستر در ارتباط بوده واز طرفی در هنگام شیردوشی نیز با دست کارگر شیر دوشی ونیز با لاینر در تماس است،در نتیجه به عنوان یک عامل مهم در انتقال ورم پستان محیطی و نیز به عنوان یک عامل مهم در افزایش تعداد باکتری های کلی شیر می تواند مطرح باشد . در این بررسی به صورت رندوم از تعداد ۱۰ گاوداری صنعتی در حومه شهرستان مشهد تعداد ۵۰ نمونه موی پستان از کارتیه های خلفی چپ گاوها به تعداد ۲ عدد موی ۳ سانتی متری به روش استریل اخذ گردید و در آب پپتونه %۰/۱ در کنار یخ به آزمایشگاه ارسال گردید . در آزمایشگاه نمونه ها از نظر حضور و تعداد با کتریهای اشریشیا کولای ، استرپتوکوکوس یوبریس و استافیلوکوکهای کوآگولاز منفی که از عوامل مهم ورم پستان محیطی می باشند مورد بررس ی قرار گرفت . از تعداد ۲۷ نمونه %)۵۴) باکتری اشریشیا کولای ، از تعداد ۳۵ نمونه %)۷۰) باکتری استرپتوکوکوسیوبریس، و ار تعداد ۳۰ نمونه %)۶۰) باکتری استافیلوکوکهای کوآگولاز منفی جدا گردید . از نظر تعداد باکتریها به طور میانگین میزان آلودگی به باکتری اشریشیا کولای ۱۲۱ cfu/hair cm ، استرپتوکوکوس یوبریس ۹۳۰ cfu/hair cm و استافیلوکوکهای کوآگولاز منفی ۲۲۵ cfu/hair cm بود . با توجه به نتایج به دست آمد ه توصیه می شود ،برای جلوگیری از این نوع ورم پستانها و کاهش تعداد کلی باکتریهای شیر در هنگام شستشوی پستان از خیس نمودن موهای اطراف خودداری گردد ،پس از آن پستان کاملاً خشک گردیده ،سپس ضد عفونی سرپستانکها قبل از دوشش انجام شود . همچنین حهت کاهش میزان آلودگی می توان موهای ناحیه را شعله داد