سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: کنفرانس بین المللی قنات

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مجید حیدری زاده – استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کرمان

چکیده:

با توجه به گستره بی رویه حفر چاه و برداشتهایاضافی از آبهای زیر زمینی در دهه های اخیر بخصوص در دشتهای شمالی و پسته خیز استان، باعث افت سطح آب زیر زمینی و خشک شدن تدریجی قناتها شده است. با این حال هنوز قناتها در بعضی در دشتهای استان بویژهدشت بم نرماشیر نیمی از آبهای استحصالی را تامین میکند. جای دارد ازهم اکنون از این سرمایه های ملی و با ارزش حفاظت به عمل آید. در این مقاله دشتهای استان کرماناز لحاظ اضافه برداشت و جبران آن برای ادامه حیات قناتهامورد بررسی قرار گرفته است. بطور مثال آیا می توان به تنهائی با تغذیه مصنوعی و پخش سیلاب، اضافه برداشت را جبران و ادامه حیات قناتها را تضمین نمود؟ متاسفانه نتایج این گزارش، پاسخ را برای اکثر دشتهای استانمنفی نشان می دهد. تنها تعداد کمی از دشتهای استان بویژه دشت بم – نرماشیر می توان با داشتن حجم مناسب سیلاب وآبخوانوسیع، حیات قنات را از طریق پخش سیلاب و یا تغذیه مصنوعی نجات داد. برای اکثر دشتهای بحرانی استانباید علاوه بر آبخوانداری سایر راه حلهایجبران اضافهبرداشت را اعمال نمود.