سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: ششمین همایش ایمنی، بهداشت و محیط زیست در معادن و صنایع معدنی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

صدیقه خدابنده شهرکی – مربی، گروه آموزش بهداشت دانشکده پرستاری و مامائی رازی کرمان

چکیده:

موضوع استرس و تاثیر آن بر روی راندمان کار کارگران و سازمانها یکی از مشکلات دنیای صنعتی پیشرفته و مباحث اصلی مدیریت رفتارسازمانی را به خود اختصاص داده است. با مشخص نمودن منابع استرس شغلی می توان در صورت مواجه شدن با آن جهت افزایشکارایی، قدرت مقابله با منابع استرس زا را افزایش داد یا در صورت امکان منابع استرس زای محیط کار را کاهش داد.پژوهش حاضر با هدف تعیین منابع استرس زا شغلی و راه های مقابله با آن تعداد ۴۶۵ نفر کارگر معادن از طریق نمونه گیری به صورت تصادفی طبقه ای در پائیز ۱۳۸۳ انجام گرفت. اطلاعات مشتمل بر مشخصات فردی حرفه ای، استرس شغلی و پاسخ های رفتاری توسط پرسشنامه جمع آوری گردید و توسط آمار توصیفی و استنباطی تجزیه و تحلیل شد. نتایج حاصله نشان داد که بیشترین میزان استرس شغلی مربوط به حوادثناشی از کار (۶۸/۸ درصد) و ارتباط معنی داری را بین استرس شغلی ووضعیت اقتصادی و پاسخ های رفتار وجود داشت (۰/۰۵ بزرگتر از P) ارتباط استرس شغلی با احساس تحلیل رفتن و خستگی پایان کار، تمایل به ترک کارو غیره مرتبط بوده است. با توجه به وجود استرس شغلی و پیشگیری از آثار روانی و رفتاری استرس بر کار کارگران معادننیاز به آموزش روشهای مقابله با منابع استرس زا محیط کار و نیاز به تهیه امکانات رفاهی و بهبود شرایط محیط کار است که ازجمله وظایفی است که بر عهده مدیران سازمان های خدمات ایمنی و بهداشت کار می باشد.