سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: نهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مجید قاسم کاشی – کارشناس فنی معاونت صنعت و معدن قرارگاه سازندگی نوح ( ع ) وابسته به قرارگ

چکیده:

در این مقاله مبحث نو یز ها ی آکوست یکی منت شره در دری ا مورد بررس ی قرار م ی گی رد . همان طور که م ی دانید نو یز آکوست یکی یکی از مهمتر ین راهه ای آشکار ساز ی اهداف در ی ایی است . ای ن نو یزها به طور کل یبه دو دسته تقس یم م ی شوند . دسته اول نو یز صوت ی س اطع شده از شناور و دسته دوم نو یز ها ی مح یط ی . شناخت کامل ا ی ن دو نو یز م ی تواند مقدمه ا ی بر شن اسا یی غ ی ر فعال اهداف در ی ایی باشد . در ای ن مقاله سعی شده است ، این نویز ها و منابع تولید آن مورد ارزیابی قرار بگیرند