سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی مدیریت بازاریابی

تعداد صفحات: ۲۲

نویسنده(ها):

منیجه بحرینی زاده – استادیارو عضوهیئت علمی دانشگاه خلیج فارس بوشهر

چکیده:

باارزش ترین دارایی یک شرکت برای بهبودبهره وری بازاریابی دانشی است درباره نام و نشان تجاری که با سرمایه گذاری دربرنامه های بازاریابی درذهن مصرف کنندگان ایجادمی شوددراین حالت ارزش نام و نشان تجاری ازدیدگاه مصرف کنندگان اهمیت می یابدارزش نام و نشان ازدیدگاه مصرف کنندکان به صورت اثرمتمایزدانش نام و نشان برواکنش مصرف کنندگان به بازاریابی نام ونشان تعریف می شوداین واژه درتلاش جهت تعریف روابط میان مصرف کننده ونام ونشان ارائه گردیده است ازاینرودرک وشناخت ادرک بازارازنام ونشان تجاری ضروری است مدیران بازاریابی شرکت ها نیازبه فهم اجزای ارزش نام و نشان داردندزیراازآن می توانند به عنوان ابزاری مدیریتی درجهت افزایش قدرت نام و نشان خوداستفاده نمایند.