سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنگره سراسری خانواده و مشکلات جنسی

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

رضا همایی – کارشناسارشد روان شناسی و مدرس دانشگاه
مهدی سبحانی نژاد – استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه شاهد تهران
نگار کریمپور – کارشناسروان شناسی

چکیده:

پژوهش حاضر به بررسی منابع کسب اطلاعات جنسی دانشجویان دانشگاههای استان اصفهان پرداخته است. روش انجام پژوهش توصیفی و جامعه آماری نیز، شامل کلیه دانشجویان دانشگاه های استان اصفهان در سال ۸۴-۸۳ بودهاند. همچنین، به منظور نمونه گیری، پساز برآورد آماری نمونه ، تعداد ۴۹۰ نفر از دانشجویان دانشگاههای (دولتی،آزاد و پیام نور) استان اصفهان با بهرهگیری از روش نمونهگیری خوشهای، طبقهای متناسب با حجم و تصادفی سادهانتخاب شدند. ابزار اندازهگیری، پرسشنامه ۴۹ سوالی محقق ساخته بودکه از روایی و اعتبار آن بررسی و تایید شده بود منظور تجزیه و تحلیل آماری دادهها از روشهای آماری توصیفی وآزمونهای استنباطی چونF تحلیل واریانس یک متغیری وt میانگین دو گروه مستقل استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد که : ۱- میانگین میزان کسب اطلاعات جنسی توسط دانشجویان دانشگاههای استان اصفهان از طریق وسائل ارتباط جمعی (فیلم، مجله، ماهواره و …) بالاتر از سطح متوسط بوده است. ۲- میانگین میزان کسب اطلاعات جنسی توسط دانشجویان دانشگاههای استان اصفهان از طریق اینترنت بالاتر از سطح متوسط بوده است . ۳ – میانگین میزان کسب اطلاعات جنسی توسط دانشجویان دانشگاههای استان اصفهان از طریق دوستان بالاتر از سطح متوسط بوده است. ۴- میانگین میزان کسب- اطلاعات جنسی توسط دانشجویان دانشگاههای استان اصفهان از طریق والدین پایین تر از سطح متوسط بوده ست . ۵ میانگین میزان کسب اطلاعات جنسی توسط دانشجویان دانشگاههای استان اصفهان از طریق جنس مخالف پایین تر از سطح متوسط بوده است۶- Fمحاسبه شده در سطحP £ ۰۰۵ مبین آن است که بین میانگین میزان کسب اطلاعات جنسی توسط دانشجویان دانشگاههای استان اصفهان از انواع منابع کسب اطلاعات جنسی بر اساس متغیرهای تعدیل کننده ؛ جنسیت، دانشگاه محل تحصیل و رشته تحصیلی تفاوت معنادار وجود داشته است ۷- F محاسبهشده در سطحP £ ۰/۰۵ مبین آن است که بین میانگین میزان کسب اطلاعات جنسی توسط دانشجویان دانشگاههای استان اصفهان از انواع منابع کسب اطلاعات جنسی بر اساس متغیرتعدیل کننده ؛ سن تفاوت معنادار مشاهده نشده است