سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

فرج مؤیدی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد,
منوچهر سیاح فر – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی لرستان

چکیده:

به منظور بررسی مناسب ترین تاریخ کاشت و تراکم بوته گندم آبی رقم چمران ، این تحقیق در سال زراعی ۸۴-۱۳۸۳ در شرایط اقلیمی شهرستان خرم آباد اجرا شد . عوامل مورد مطالعه شامل تاریخ کاشت (a) در سه سطح ( ٢٥ مهرماه=a1 و ۱۵ آبان =a2 و ۵ آذر= a3) و تراکم بوته (میزان بذر b) در واحد سطح درسه سطح (۳۰۰ بذر=b1 و ۴۰۰ بذر=b2 و ۵۰۰ بذر =b3 در مترمربع ) که بصورت اسپلیت پلات در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار مورد ارزیابی قرار گرفتند . تاریخ کاشت به عنوان فاکتور اصلی و تراکم به عنوان فاکتور فرعی به ترتیب در پلات های اصلی و فرعی قرار گرفتند نتایج حاصل از تجزیه واریانس داده های مربوطه نشان داد که عامل میزان بذر (تراکم) در سطح آماری ١% تاثیر معنی داری بر عملکرد دانه ، عملکرد بیولوژیک، شاخص برداشت، تعداد سنبله در واحد سطح ، وزن هزار دانه و ارتفاع بوته داشت. عامل تاریخ کاشت در سطح آماری ١% تاثیر معنی داری بر عملکرد دانه ، عملکرد بیولو ژیک ، شاخص برداشت ، تعداد سنبله در واحد سطح ، وزن هزاردانه و ارتفاع بوته داشت . بیشترین و کمترین عملکرد دانه به ترتیب مربوط به تاریخ های کاشت ١٥ آبان و ٥ آذر با میانگین های ٨٠٠٨ و ٧٤٥٩ کیلوگرم در هکتار بودبیشترین تعداد سنبله در مترمربع ( ٣٨١ ) و وزن هزار دانه (۴۳/۸) به تاریخ کاشت ١٥ آبان و کمترین آن ها به ترتیب ٣٣١ سنبله و ۳۵/۸ گرم به تاریخ کاشت ٥ آذر اختصاص داشت . بیشترین عملکرد دانه و عملکرد بیولو ژیک مربوط به میزان بذر ٥٠٠ بوته در مترمربع با میانگین های به ترتیب ٧٤٥٩ و ٢١٣١٠ کیلوگرم در هکتار و کمترین آن ها مربوط به میزان بذر ٣٠٠ بوته در مترمربع با میانگین های به ترتیب ٦٨١٥ و ١٩٤٧٠ کیلوگرم در هکتار بود . بیشترین و کمترین شاخص برداشت به ترتیب مربوط به میزان بذر ٣٠٠ بوته در مترمربع با میانگین ٣٧ درصد و ٥٠٠ بوته در مترمربع با میانگین ٣٢ درصد بود . اثر متقابل تاریخ کاشت× تراکم در هیچکدام از صفات مورد مطالعه معنی دار نبود . با توجه به نتایج به دست آمده بهترین تاریخ کاشت برای رقم چمران در منطقه خرم آباد ١٥ آبان ماه و بهترین تراکم کاشت (میزان بذر) ٥٠٠ بوته در مترمربع تشخیص داده شد.