سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: همایش ژئوماتیک ۸۶

تعداد صفحات: ۲۱

نویسنده(ها):

معصومه آمیخ پی – کارشناس ژئویید اداره کل نقشه برداری زمینی – سازمان نقشه برداری کشور
سیاوش عربی – رییس اداره ترازیابی دقیق اداره کل نقشه برداری زمینی – سازمان نقشه برد
علی طالبی – کارشناس ژئویید اداره کل نقشه برداری زمینی — سازمان نقشه برداری کشور
یحیی جمور – رییس اداره کل نقشه برداری زمینی – سازمان نقشه برداری کشور

چکیده:

نشست زمین در اثر عوامل طبیعی و فعالیتهای انسانی یکی از پدیده هایی است که می تواند خسـارتهای جبـران ناپـذیری ایجـاد کنـد، تشخیص و کنترل این مناطق یکی از مهمترین رویکردهایی است که باید مورد توجه قرار گیرد . با توجه به تکـرار مشـاهدات ترازیـابی درجه یک کشور ، امکان بررسی تغییرات ارتفاعی مسیرهای ترازیابی وجود داشت . پس از بررسی این مسیرها مشخص شد کـه یـامچی ودوزدوزان در آذرب ایجان شرقی ، سلماس در آذربایجان غربی، گرجی محله و رامیان در مازنـدران ، بردآبـاد در تهـران ،جـاده تهـران – گرمسار،ابرسیج وقلعه عبدالله وقدرت آبادو حاجی آباد در سمنان، ابوسعدی وشهرک باهنروطوس وهفت خانه ومشهدوحارث آباد وعباس آباد درخراسان،مشکان وتیرانچی در اصفهان، حاجی آباد در یزد،نعیم آباد ورفسنجان درکرمان ،اسد آباد در همدان ، اراک در مرکزی ویزد با نشستهای قابل توجهی مواجه هستند . از آنجا که یکی از دلایل عمده نشست استخراج بی رویه آب زیر زمینی می باشـد و بـر اسـاس گزارش مدیریت منابع آبهای طبیعی وزارت نیرو در بسیاری از من اطق ایران با کاهش سطح آب زیر زمینی مواجه هستیم که از طرف این وزارتخانه حدود ۶۰۰ منطقه به عنوان مناطق ممنوعه برای استخراج آب زیر زمینی گزارش شده است، وضعیت سطح آب زیر زمینی این مناطق مورد بررسی قرار گرفت ودیده شد که غالب این مسیرها در آبخوانهایی که با کاهش سطح آب زیر زمینی مواجه هسـتند ، قـرار دارند .