سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: نهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

نرگس سعیدی – استادیار گروه فیزیک پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس
سیدمحمد فیروزآبادی – استادیار گروه فیزیک پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس
گیتی ترکمان – مربی گروه فیزیوتراپی دانشگاه تربیت مدرس
کاظم نژاد – استادیار گروه آمار دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

در این پژوهش بررسی منحنی شدت – دامنه رفلکس H و موج Mh (موج M در حضور H) قبل و بعد از تحریک الکتریکی سطحی ستون فقرات کمری مورد ارزیابی قرار گرفت.
این آزمایش روی ۱۰ نفر زن سالم غیر ورزشکار، بدون هر گونه عارضه نورولوژیک یک بار به صورت کنترل و یکبار به صورت آزمایش انجام شد. تحریک الکتریکی TENS به مدت ۱۵ دقیقه با فرکانس ۱۰۰ هرتز و پهنای پالس ۳۰۰ میکروثانیه با روش سه قطبی (کاتد بر روی مهره T11 و آندها یکی ۵ سانتیمتر بالاتر و دیگری ۱۵ سانتیمتر پایینتر از کاتد) انجام شد. و بر اساس آنالیز آماری نتایج زیر به دست آمد:
۱- شدت لازم برای انگیختن رفلکس Hmax کاهش یافت و شیب منحنی فراخوانی رفلکس H افزایش یافت.
۲- دامنه قله به قله موج Mh حداکثر و شیب منحنی فراخوانی Mh افزایش یافت و آستانه فراخوانی موج Mh کاهش یافت.
بر اساس نتایج فوق سازوکارهای فیزیولوژیک زیر برای تغییر فعالیت سیناپس نخاع و عضله پیشنهاد می شود.
تحریک الکتریکی سطحی سه قطبی ستون فقرات باعث حساس تر شدن صفحه محرکه عضله سولئوس می شود. و نیز افزایش فعالیت سلولهای رنشاء و اثر مهاری آنها بر نرون محرکه عضله سولئوس می گردد.