سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

سیدمسعود احمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد بخش زمین شناسی دانشگاه شهید باهنر کرمان
علیجان آفتابی – عضو هیئت علمی و استاد بخش زمین شناسی دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

منطقه تکنار در شمال غرب بردسکن، استان خراسان قرار دارد . سنگهای همبر کانسار شامل واحدهای رسوبی آتشفشانی دگرگون شده در رخساره شیست سبز و با سن احتمالی پروترزوئیک فوقانی است . مهمترین واحدهای سنگی میزبان کانسار، شیستهای کلریتی، سرسیتی، توفیتی و توالی های کربناتی – چرتی است . ساخت کانسار شامل نوارهای ضخیم، متوسط و ریز مگنتیت و سولفیدها ( پیریت – کالکوپیریت ) همراه با شیستها، کربنات و چرت است . حضور قطعات معلق و تخریبی درون نوارهای مگنتیت و سنگهای همبر، بیانگر رسوبگذاری دریایی – یخچالی همراه با فعالیتهای متصاعدی آتشفشانی می باشد و این کانسار را در گروه آهن نواری – سولفید نواری راپیتان قرار می دهد . ژئوشیمی نوارهای معدنی بیانگر مقدار بالای آهن و سیلیسیم و عیار کم آلومینیوم است که خاص کانسارهای آهن نواری است . با توجه به مگنتیت فراوان در این ذخیره، نمونه برداری و مطالعه کانیهای سنگین می تواندیک روش اکتشافی مفید باشد . برای اهمیت اکتشافی این منطقه، چندین نمونه آبرفت از آبراهه های مختلف منطقه تکنار برداشت شد . نمونه ها به روش طیف سنجی نشری آنالیز شدند . بیشترین مقدار طلا ) ) ۰/۰۴۰ ppm و مس ) (۲۵۰ ppm در نزدیک معدن تکنار ( ذخیره اصلی ) در شمال – شمال غرب روستایکلاته جمعه است . بر اساس این مطالعه، مقدار طلا در این منطقه بسیار پایین بوده و اندازه گیری عیار مس و طلا در چند نمونه مغزه نیز این مطلب را تأیید می کند . لذا ارزیابی اقتصادی مس و طلا در این منطقه، مطالعه بیشتری را می طلبد