سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و کویری
تعداد صفحات: ۸
نویسنده(ها):
سمیه حیدرنژاد – دانشجوی دکترای بیابانزدایی دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین، دانشگاه کاشان
ابوالفضل رنجبرفردوئی – دانشیار دانشگاه کاشان، گروه علوم بیابان دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین، دانشگاه کاشان
خدیجه کیانی مهر – دانشجوی کارشناسی ارشد آبخیزداری دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین، دانشگاه کاشان

چکیده:
در سال های اخیر فراوانی طوفان های گرد و غبار در سطح منطقه ای و جهانی افزایش یافته است. طوفان های گرد و غبار در سرتاسر خاورمیانه، آسیا و صحرای آفریقا سالیانه بیش از ۲۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تن گرد و غبار وارد اتمسفر زمین می کنند. اثرات زیادی بر این پدیده شمرده شده است، که از جمله می توان به اثرات مختلف پدیده گرد و غبار بر روی تولیدات دامی، کشاورزی، پوشش گیاهی، انسان و خاک اشاره کرد. در این مطالعه ابتدا با بیان علل و عوامل وقوع طوفان های گرد و غبار و منشاء آن ، در نهایت تأثیر ریزگردها بر روی خصوصیات گیاهان مورد بررسی قرار خواهد گرفت. نتایج حاکی از کاهش تبادل روزنه ای، کاهش گذر نور به سمت برگ ها، افزایش دمای برگ ها، کاهش رنگیزه های رنگی و فتوسنتز و در نهایت کاهش رشد و عملکرد گیاهان می شود.