سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: ششمین همایش علوم و فنون دریایی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

علی محمدی – گروه زمین شناسی دانشکده علوم دانشگاه تهران-مدیریت زمین شناسی دریایی
راضیه لک – مدیریت زمین شناسی دریایی سازمان زمین شناسی اکتشافات معدنی کشور

چکیده:

مطالعه رسها برای شناسایی سنگ منشا و نیز تعیین فرایندهای دیاژنیک بسیار حائز اهمیت است. برای مطالعه رسهای موجود در رسوبات دریاچه ارومیه و تعیین منشا این رسها از داده های دو مغزه هر یک به عمق ۱۰۰متر، یک مغزه به عمق ۴۰ متر و آب سه رودخانه تغذیه کننده حوضه استفاده شد. با بررسی نمودار تغییرات درصد وزنی رسها در مقابل عمق و کانی شناسی رسها، ایلیت-میکا، کائولونیت و مونت موریلونیت به عنوان کانیهای رسی موجود در دریاچه تشخیص داده شد. و بافت کانی های رسی بوسیله SEM مورد مطالعه قرار گرفت. با توجه به وجود تطابق زیاد بین کانی های رسی موجود در مغزه ها و رودخانه ها ، فرایند دیاژنزی بسیار خفیف در رسوبات و عدم وجود کانی های رسی دیاژنزی در مغزه ها، منشا کانی های رسی تخریبی و نوع کانی های رسی موروثی مشخص گردید.