سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

حمیدرضا اولیائی – دانشجوی دکترای خاکشناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز
علی ابطحی – استاد بخش خاکشناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز
ریچارد جی هک – عضو هیئت علمی گروه منابع طبیعی دانشگاه گوئلف،کانادا

چکیده:

اندازه گیری قابلیت مغناطیسی (χ) خاک ها روشی است سـاده و کارآمـدکه اطلاعات مفیدی را از شرائط ژنتیکی و تکـاملی خـاک هـا ارائـه مـی نماید(.۳) به طورکلی پنج رفتار مغناطیسی در میان مواد مختلف دیده می شود که شـامل:Diamagnetism, Paramagnetism, Cantedantiferromagnetism, Ferrimagnetism و Ferromagnetism می باشند (۱) اکسیدهای آهن موجود در خـاک در دامنه ای از اکسیدهای بی شکل تا اکسید های کاملا " متبلور قرار می گیرند . در خاک ها اکسیدهای آهـن بـی شـکل (Feo) بوسـیله عصـاره گیری آمونیم اگزالات اسیدی و مقد ار کل اکسیدهای بی شکل و بلـورین پدوژنیک (Fed) بوسـیله عصـاره گیـری سـیترات – بـی کربنـات – دی تیونات (CBD) تعیین میگردد . بنـابراین Fed-Feo میـزان اکسـیدهای بلوری آهـن را نشـان میدهـد . آتـش سـوزی هـای طبیعـی و مصـنوعی پوششهای گیاهی منجر به افزایش نسبتا " زیاد دمای سطح خـاک مـی گــردد کــه اثراتــی بــر تغییــر و تبــدیل اکســیدهای آهــن وخصوصــیات مغناطیسی آنها دارد (۲) بر این اساس اهداف این مطالعه عبارتنـد از : -۱ بررسی منشاء پدوژنیک و یا لیتوژنیک بـودن قابلیـت مغناطیسـی خـاک های مطالعـه شـده و -۲ بررسـی اثـرات تیمارهـای حرارتـی بـر قابلیـت مغناطیسی خاک ها .