سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای توسعه منابع آب

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محمدعلی حق شناس – کارشناس ارشد مهندسی عمران – مهندسی آب)

چکیده:

انواع مختلفی از باکتری ها ویروس ها و انگل ها و .. . که سبب عفونت دستگاه گوارش می شونددر ابهای الوده و سطحی و گاه زیرزمینی یافت می شوند بدین لحاظ شناخت این ابها و بررسی امکانات سالم سازی انها از اهمیت بسزایی برخوردار است مقاله حاضر حاصل مطالعاتی است که پیرامون الودگی های موجود در حوضه ابخیز رودخانه راز اور انجام شده است این رودخانه یک منبع بسیار غنی در منطقه محسوب می شود و دارای ویژگ یهای خاص و مناطق کارستی گسترده ای است که شرایط بالفعل و بالقوه ای را برای الودگی دارا می باشد متاسفانه حوضه راز اول با پیشرفته صنایع و افزایش جمعیت متحمل الودگی های متعددی شده است دراین مقاله ابتدا به تشریح اختصاصات بیولوژیکی میکروبیولوژیکی ابهای سطحی و زیرزمینی و ازمایشهای تعیین این فاکتورها که عبارتند از: میکروارگانیزم ها، ارگانیزم های شاخص ازمایش های متداول برای شناسایی کلیفرم ها، میانگین کلیفرم درصد میلی متر آب رودخانه راز اور بررسی وجود اشریشیا کولی موجوددر ابهای زیرزمینی حوضه ابخیز راز اور با استفاده از ازمایش تخمیر چند لوله ای و سپس موقعیت های جغرافیایی و مکانهای اشکال کارستی در حوضه ابخیز رازاور که مهمترین اشکال کارست درحوضه ابخیز رازاور درسه گروه طبقه بندی می شود لاپیه ها چاله های بسته ، حفره های زیرزمینی پرداخته می شود