سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: پنجمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمد لطفی – دانشگاه آزاد اسلامی-تهران شمال
مهدی خداپرست – دانشگاه آزاد اسلامی-تهران شمال

چکیده:

کانسار مس پورفیری میدوک در شمال شهر بابک واقع است. براساس نتایج حاصل از مطالعات میکروسکوپی، تعیین وزن مخصوص، و آنالیزهای دیفرکتومتری اشعه ایکس ؛ ماهیت فیزیکو شیمیایی محلول های گرمابی ایجاد کننده رخساره های دگرسانی میدوک مورد بررسی قرار گرفته است. به طور کلی در دگرسانی پتاسیک غنی شدگی در Rb,Ba,SO3,Na2O,K2O در حرارتهای حدود ۵۵۰ درجه سانتیگراد و PH پایین موجب تشکیل کانی هایی مانند ارتوز، میکروکلین و بیوتیت شده است. دردگرسانی فیلیک غنی شدگی در H2O,FeO,SO3,SiO2 و تهی شدگی Na2O,MgO,CaO تحت شرایط حرارت ۲۵۰ تا ۴۰۰ درجه سانتیگراد موجب تشکیل کانیهایی مانند سریسیت، کوارتز و پیریت شده است. دردگرسانی آرژیلیک با کاهش Ba,Rb,SO3,K2O در دماهای کمتر از ۲۸۰ درجه سانتیگراد، کانیهایی همچون کائولینیت، مونت موریلونیت تشکیل شده است. دردگرسانی پروپیلیتیک غنی شدگی در عناصر کلسیم، منیزیم،آهن و بنیان -HCO3 در شرایط دمایی پایین تر از ۴۰۰ درجه سانتیگراد موجب پدیدار شدن کانیهایی همچون کلریت، اپیدوت، الیوین های ایدینگسیتی شده است. رخداد این دگرسانی را می توان به پیش از دگرسانی های فیلیک و آرژیلیک نسبت داد.