سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش سراسری طب اورژانس

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

آتی آساطورمارگوسیان – کارشناس ارشد آموزش داخلی و جراحی – سوپروایزر آموزشی – مرکز آموزشی و در
زرین تاج ابوطالب زاده – مدیره پرستاری – مرکز آموزشی درمانی شفا یحیائیان
ایران فرزانه رشید – سرپرستار اورژانس – مرکز آموزشی درمانی شفا یحیائیان
نیما احمدیان – پرستار اورژانس – مرکز آموزشی درمانی شفا یحیائیان

چکیده:

محیط امروزه سازمانها ، مدیران را با چالشهای جدیدیروبه رو می سازد و هر روز پویا تر از قبل می شود. رقابت جهانی و انتظارات جوامع در حال تحول، نیازهای مدییتی جدیدی را مطرح می کند. مفاهیم مشارکت ، توانمندی سازی ، کار گروهی ، انعطاف و نظیر این ها به منزله مسائل روز سازمان ها ، مدیران را به خود مشغول کرده است.
بیان مسئله پژوهش:
اورژانس های مراکز درمانی به عنوان مراکز ثابت و تخصصی ارائه خدمات درمانی و مراقبتی با در اختیار داشتن امکانات و پرسنل مجرب یکی از اجزای مهمم فرایند پاسخ به نیاز های اورژانسی بیماران و پاسخ به حوادث غیر مترقبه محسوب می شود. لذا برای رهبری و مدیریت این واحد مهم علاوه بر فضای فیزیکی و تجهیزات مدرن و کامل ، توجه به ارزش های والای نیروی انسانی ، و مهارت و قدرت مدییتی افراد جهت تلاش برای رسیدن به رسالت و اهداف سازمان ضروری بنظر می رسد.
بخشی از دانش مدیریت از طریق آموزش فرا گرفته می شود ولی بخشی دیگر از آن باید ضمن کار آموخته شود. به این ترتیب مدییت هم علم است و هم هنر برای بررسی مهارت مدیریت اورژانس پرسنل ، سنجش مهارت مدیریتی آ ها قبل از ارتقاء انجام و سپس آموزش تئوری و تمرین علمی در محیط بالینی و نظارت مستمر جهت تثبیت مهارت جدید انجام گردید و مجددا مهارت مدیریت اورژانس پرسنل سنجیده شد.
هدف پژوهش :
تعیین مهارت مدیریت اورژانس پرسنل اورژانس مرکز آموزشی و درمانی شفا یحیائیان ، اسفند سال ۱۳۸۵ و فروردین سال ۱۳۸۶٫
روش پژوهش :
نوع پژوهش :
این پژوهش یک تحقیق توصیفی است که به بررسی مهارت مدیریت اورژانس در پرستاران قبل و بعد از ارتقاء می پردازد.
جامعه پژوهش :
کلیه پرستاران شاغل در اورژانس این مرکز را تشکیل می دهد.
نمونه پژوهش :
نمونه های مورد بررسی همان جامعه پژوهش می باشند . با توجه به مشخصات نمونه های پژوهش انتخاب شدند.
روش نمونه گیری :
نمونه گیری مبتنی بر هدف صورت گرفت و ۱۶ نفر از پرسنل شاغل در اورژانس مرکز آموزشی و درمانی شفایحیائیان در طی دو ماه قبل و بعد از آموزش تئوری و عملی در بالین مرد ارزیابی قرار گرفتند.
محیط پژوهش:
اورژانس مرکز آموزشی و درمانی شفا یحیائیان می باشد.
روش گرد آروری داده ها:
ابزار گرد آوری داده ها چک لیست سنجش مهارت عملکردی پرسنل در مدیریت اورژانس ها می باشد که شامل ۳۰ سؤال مدیریتی است و با توجه به آخرین رفرنس ها و دستورالعمل های مدیریت اورژانس های وزارت بهداشت و چک لیست ها ومعیارهای ارزشیابی اورژانس های مراکز آموزشی و درمانی تهیه گردید. سپس در کمیته آموزش و نظارت و ارزشیابیپرستاری بیمارستان مورد تاکید قرار گرفت.
یافته ها:
نتایج نشان میدهد مهارت پرسنل اورژانس در مدیریت اورژانس قبل از ارتقا ۷۵ درصد در حد نسبتا مطلوب می باشد که بعد از آموزش های تئوری و بالینی ضمن انجام کار و نظارت مستمر جهت تثبیت مهارت جدیدی و سنجش اثر بخشی و ایجاد تغییر مثبت ، مهارت پرستاران اورژانس به ۹۳ درصد ارتقاء پیدا کرد که با توجه به نمره قبل از آموزشها و ارتقاء ۱۸ درصد پیشرفت در مهارت مشاهده گردید.
بحث و نتیجه گیری:
یافته های این پژوهش و پژوهشهای مشابه بیانرگ این مسئله است. که برای مدیریت موفق و موثر در همه زمینه ها از جمله مدیریت اورژانس ها ،بهره مندی از توانایی های ذاتی و اکتسابی نیروی انسانی ضرورت دارد . و این امر زمانی امکان پذیر است که با توجه به پیشرفت های روز افزون در همه ابعاد ، افرادشاغل در سازمانها نیز با برنامه ریزی صحیح و مستمرمدیران سطوح عملیاتی میانی و عالی تحت آموش و نظارت قرار گیرند و مهارت مدیریتی آنان منطبق بر نیازهای سامان و جهت کاراتر کردندعملیات ارائه خدمات کیفی و جلب رضایت مشتری و ارباب رجوع باشد.