سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین کنفرانس مدیریت منابع آب

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سعیده هدائی – کارشناس آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی
موسی صابری – فوق لیسانس آبخیزداری، مدیر کل اداره کل منابع طبیعی خراسان شمالی

چکیده:

استان خراسان شمالی از نظر اقلیمی در ناحیه خشک و نیمه خشک واقع شده اسـ ت . ۵۰ درصـد از مـساحت این استان دارای آب و هوای نیمه خشک متوسط و شدید می باشد . توزیع نامناسب مکانی و زمـانی بارنـدگی و فقر پوشش گیاهی سبب شده است نزولات جوی همه ساله به صورت سیلابهای مخرب خسارات هنگفتی به سرمایه های جانی و مالی استان وارد سازد . این استان در فاصله سالهای ۱۳۳۰-۱۳۷۰ از لحاظ خسارات سیل در کـشور رتبه دوم را داشته است همچنین از ۹/۴ میلیارد متر مکعب کسری مخزن آب در سطح کشور این استان بیـشترین کسری مخزن را دارد و این یک خطر جدی می باشد . از طرفی در نقاط زیادی از حوضه هـای آبخیـز اسـتان عرصه های مناسب با رسوبات د انه درشت جهت مهار ، انباشـت و پخـش سـیلاب بـر روی مخـروط افکنـه هـای
نفوذپذیر و در نتیجه مقابله با خسارات سیل ، تغذیه و تقویت سفره های آب زیرزمینـی و احیـاء مراتـع و جنگلهـا وجود دارد .
در این مقاله پتانسیلهای بهره وری از سیلاب با شناسایی نهشته های کـو اترنری در گـستره اسـتان و بررسـی نقشه های موضوعی زمین شناسی و ژئومرفولوژی، ارزیابی و قابلیت اراضی ، شیب ، تدقیق با تصاویر ماهواره ایTM همچنین کنترل صحرایی و لحاظ شاخصهای سیلخیزی ، ضخامت آبرفت و اقتصادی و اجتماعی ، شناسایی و در نهایت ۳۵ مکان از استان خراسان شمالی با وسعت ۰۰۰ ، ۷۳ هکتار مشخص گردید .