سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: بیستمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مهدی طاهرسلیمانی – شرکت توزیع نیروی برق مرکز خراسان ایران

چکیده:

پایداری مکانیکی سازه هائی مانند دکلهای انتقال، برجهای نوری، پلهای فلزی و مانند آن، که هم در معرض تنشهای مکانیکی میباشند، وهم بدون محافظ هستند و در معرض دستکاری و دستبرد افراد غیرمسئول قرار دارند،همیشه مطرح است . پیچ و مهرهای این تأسیسات در اثر لرزشها و تنشها شل شده و پایداری مکانیکی آنها کاهش مییابد . دستبرد آهن آلات دکلها امری معمول گردیده است وپیشگیری از این امر اجتناب ناپذیراست . به همین منظور مهره های ویژه ای طراحی گردیده است که ما آن را مهره ∗DTM می نامیم . نام کامل این مهره با توجه به ویژگیهای آن، مهره غیر قابل بازشدن و باگشتاور معین میباشد . این مهره ها با گشتاور معین سفت می شوند و پس از سفت شدن، با آچارهای معمولی باز نمی شوند گشتاور مورد نیاز مهره DTM ، ازاستحکام برشی محل
اتصال " سر " یا آچارگیر و " بدنه " مهره تأمین می شود . مقدار گشتاور با توجه به جنس مهره، سطح برش، عملیات حرارتی و پارامترهای فنی دیگر و فرمول برش، برآورد و محاسبه میگردد . در صنعت، به هم بستن قطعات باید با گشتاور معین انجام شود تا پایداری آن سیستم در حدود تعریف شده، تأمین گردد . دکلهای انتقال انرژی الکتریکی که با پیچ و مهره به هم بسته می شوند، محکم شدن پیچ ومهره ها با گشتاور معین ضرورت دارد . دراین مقاله استفاده از این نوع مهره برای پیشگیری از دستکاری و دستبرد قطعات دکلها توسط افراد غیرمسئول نسبت به سایر راهکارها، با روش
مهندسی ارزش سنجیده شده و برتری آن بیان گردیده است . در انتقال وتوزیع انرژی الکتریکی نیز برقراری اتصالات مطمئن بین هادی ها، بستها، کلمپها و کانکتورها با گشتاور معین مطرح است . استفاده از پیچ ومهره با حافظه گشتاور معین در برقراری اتصالات، از سوختن جامپرها وایجاد خاموشیها و زیانهای ناشی از آن می کاهد و شاخصهای بهره وری در استفاده بهینه از تأسیسات برق و سرمایه های ملی را بهبود میبخشد .