سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست
تعداد صفحات: ۳۰
نویسنده(ها):
بهمن معصومی – مهندسی محیط زیست – آب و فاضلاب ) دانشگاه آزاد اسلامی بندر عباس
محمدرامین فروتن – دانشجوی کارشناسی ارشد
مهرعلی نوذری – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:
اهمیت بیماریهای مرتبط با آب بویژه انواع انتقال یافته توسط آب آشامیدنی موجب گشته که بررسی کیفیت آب از نظر میکروارگانیسم های بیماریزای موجود در آن، جایگاه ویژه ای در آزمایشهای کیفی آب بیابد.نخستین هدف این بررسی ها تعیین میزان آلودگی آب به فاضلابهای انسانی است،زیرا باکتریهای گروه کلیفرم که معمولترین میکروارگانیسم های طبیعی روده انسان و دیگر جانوران خونگرم می باشد بعنوان معیارهای بهداشتی آب پیشنهاد می شوند . بطور کلی تعیین شاخص های میکروبی به دو روش ،یکی تکنیکهای وابسته به محیط کشت ودیگری، تکنیک های غیر وابسته به محیط کشت صورت می گیرد که بسته به شرایط ،محل مورد آزمایش و اهداف آزمون می توان از دو روش استفاده می گردد. بنابراین برای ارزیابی کیفیت آب از جهت آلودگی به این گونه عوامل بیماریزا از شیوه ای غیر مستقیم و مبتنی بر شناسایی و نعیین گروهی خاص از باکتریها که به نام باکتری های شاخص نامیده می شوند استفاده می گردد. هدف کلی شناسایی مهمترین شاخص های میکروبی تعیین کننده کیفیت وسالم بودن آب آشامیدنی در جهت پایش روتین کیفیت میکروبی آب شرب می باشد .