سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هفتمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

غلامرضا مصطفایی – دانشگاه علوم پزشکی کاشان، دانشکده بهداشت، دانشکده پزشکی
عباس درودگر – دانشگاه علوم پزشکی کاشان، دانشکده بهداشت، دانشکده پزشکی
لیلا ایرانشاهی – دانشگاه علوم پزشکی کاشان، دانشکده بهداشت، دانشکده پزشکی

چکیده:

شناخت کمی و کیفی زباله های بیمارستانی و شهری به منظور انتخاب صحیح و دقیق روشهای جمع آوری، نگهداری و حمل و دفع این دسته از مواد زائد لازم و ضروری است. با توجه به اینکه در این زمینه هیچ گونه تحقیقی در کاشان انجام نگرفته است نتایج این تحقیق می تواند در دراز مدت در تصمیم گیریهای مدیران این بخش الگو و راهگشا باشد، لذا این تحقیق به بررسی مواد زائد بیمارستانی د بیمارستانهای کاشان در سال ۸۱-۸۰ پرداخته است. مواد و روشها: بطور تصادفی در هر ماه یک روز از زباله های کلیه بیمارستانهای شهر کاشان (بیمارستان شهید بهشتی، بیمارستان نقوی، زایشگاه شبیه خوانی، بیمارستان اخوان و بیمارستان متینی) نمونه برداشت شد. در مجموع ۶۰ نمونه در مدت یکسال برداشت گردید برای تعیین اجزاء زباله ابتدا یک نمونه به وزن ۵۰ کیلوگرم متناسب با مقدار زباله هر بخش تهیه و تجزیه روی این نمونه انجام خواهد گرفت. ضمناً برای تعیین سرانه تخت، تمام زباله بیمارستان در آن روز در نظر گرفته شد. یافته ها: جمعاً ۱۵۰۱۲ کیلوگرم انواع زباله از ۵ بیمارستان مورد بررسی شهر کاشان جمع آوری و توزین گردید. بیشترین میزان تولیدزباله در بیمارستان شهید بهشتی و به میزان ۵۰ درصد و کمترین میزان آن در بیمارستان متینی و به میزان ۸/۲ درصد مشاهده شد. میزان اجزاء زباله توزین شده در ۱۲ نمونه بردات شده در زباله های بیمارستانهای کاشان عبارت است از: پلاستیک ۱۳ درصد، نایلون ۱/۹ درصد، فلزات ۲/۱ درصد، کاغذ ۵ درصد، شیه ۳/۷ درصد، پارچه ۴/۵ درصد، مواد فاسد شدنی ۱۵/۷ درصد، انواع مواد متفرقه ۱/۵۴ درصد. میزان اجزاء زباله در فصل بهار ۲۳ درصد، فصل تابستان ۳۵/۳ درصد، فصل پائیز ۲۳ درصد و فصل زمستان ۲۸/۷ درصد برآورد گردید. متوسط میزان سرانه ماهیانه مواد زائد بر اساس تحت فعال در بیمارستان شهید بهشتی ۱۶۴۶ گرم، بیمارستان نقوی ۲۹۱۷ گرم، زایشگاه شبیه هوانی ۲۱۵۵ گرم، بیمارستان متینی ۲۰۶۱ گرم، بیمارستان اخوان ۲۴۰۰ گرم بود. میزان سرانه سالیانه مواد زائد در بیمارستان شهید بهشتی ۳۳/۲۱ کیلوگرم، بیمارستاننقوی ۳۵ کیلوگرم، زایشگاه شبیه خوانی ۲۵/۹ کیلوگرم، بیمارستان متینی ۷/۲۴ کیلوگرم، بیمارستان اخوان ۲۸/۸ کیلوگرم برآورد شد.