سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنفرانس ملّی تجربه های ساخت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

پیمان آژیراک – رئیس گروه متره و برآورد دفتر فنی سازمان آب و برق خوزستان
سهراب مینایی – رئیس گروه آبیاری سازمان آب و برق خوزستان
محمدرضا تندرو – مدیریت فنی و مهندسی شبک ههای آبیاری و زهکشی سازمان آب و برق خوزستان

چکیده:

در ا ین مطالعه در خصوص جا یگاه و اهم یت فهرست بها ی آبیاری و زهکش ی در برآورد هز ینه احداث شبک ه های آبیاری و زهکش ی توض یحات لازم ارائه شده است . بمنظور شناخت کلی از این فهرست بها توضیحات مختصری بی ان گردید. مشکلات و ابهامات مورد بررس ی در این مطالعه به سه دسته تقس یم گرد ی د. بد ین ترت ی ب که ابتدا در خصوص عدم وجود رد یف مشخص ی جهت انجام برخ ی فعال یت های اجرا یی در فهرست بها بحث گرد یده سپس درخصوص نقص در تع یین حدود کار در برخی دستورالعم لها و ردی فها مطالبی بی ان شده و در نها ی ت در خصوص ابهام موجود در تفسیر برخی مطالب، ردی فها و دستورالعم لهای موجود بحث می گردد.
نامحدود بودن عرض کف کار در خاکبردار ی کانال های با عرض کف بیش از ۸ متر، در نظر نگرفتن رد ی ف ی ا ردیف های مناسبی جهت کار زیر سطح ایستابی، عدم وجود ردی فهای مناسب جهت استفاده از مواد افزودن ی به بتن، کاربرد یخ در ته یه بتن در مناطق گرمس یر و استفاده از مواد پرکننده (ماستیک) از جمله مواردی می باشد که مورد بحث قرار گرفته و پیشنهادات تکم یل کننده در این موارد ارائه گردیده است. لزوم در نظر گرفتن حجم واقع ی آب مصرف ی برا ی عمل یات خاک ی و نیز مشکلات موجود در خصوص اجرا ی ضخامت بتن پوشش کانالها و برآورد
حجم آن ن یز مورد بررسی قرار گرفته و با توجه به مطالب ارائه شده در این مقاله بنظر می رسد بازنگر ی، اصلاح و رفع ابهام از این فهرست بها باید مورد توجه متولیان امر قرار گیرد.