سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مدیران کیفیت

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

احمدعلی بزرگزاد – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
علیرضا خجسته پور – کارشناسی ارشد مدیریت سیستم و بهره وری

چکیده:

در جهـان امـروز شور و شوق فراوانی نسبت به مسای ل کیفیت در آموزش برانگیخته شده است ، چرا که همگـان مـتوجه ایـن مقوـله شـده اند که جنبش نرم افزاری کیفیت جامع در سطح یک جامعه ،کیفیت در آموزش آن جامعه است . تحقـیق حاضـر بـا تکـیه بـر روش کـتابخانه ای، اطلاعـات مورد نیاز در زمینه موضوعاتی که بایستی در مـرحله شناخت و ارزیابی وضعیت موجود مراکز آموزشی کشور در راستای استقرار نظام مدیریت کیفیت جامع مورد مطالعه و بررسی قرار گیرند جمع آوری نموده است . در این پژوهش پس از بررسی مدلهای مطرح مدیریت کیفیت در جهان ، مشکلات کیفی نظام آموزشی کشـور مـورد تجـزیه و تحلـیل قـرار گرفته که در این راستا مشکلات فرهنگی ، تکنولوژیکی ساختاری و مدیریتی در نظر گرفته شده است .
در ادامـه جهـت روشـن نمـودن چگونگـی اسـتفاده از TQM در نظـام آموزشـی مـواردی کـه در سایر کشورهای جهان مشاهده شده به صورت مطالعة موردی مورد ارزیابی قرار گرفته است .
ایـن تحقی ق در پایان با توجه به شرایط و وضعیت آموزش در ایران از میان مدل های کیفیت مطرح شده ، اقـدام بـه مـدل سازی بر اساس ۴۱ نکتة دمینگ برای رفع موانع استقرار نظام TQM در آموزش نموده و پیشنهاداتی کاربردی را برای مسئولین و پژوهشگران مطرح می نماید .