سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

یوسف یزدیان – محقق مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان قم
سیدداوود میررحیمی – استادیار همطراز آموزشکده کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی
صغرا ارجلو – کارشناس ارشد توسعه روستایی دانشگاه صنعتی اصفهان
محمدهادی میرزاپور – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات استان قم

چکیده:

امروزه کودهای شیمیایی به عنوان یکی از نهاده های مهم در تولید محصولات کشاورزی، کاربرد وسیعی پیدا نموده است . اما بنا بر عقیده برخی از صاحب نظران تغذیه گیاهی، مصرف کودهای شیمیایی علیرغم افزایش تولید محصولات کشاورزی در سطح کشور، بی رویه و نا به هنگام بوده و متناسب با مقدار برداشت عناصر غذایی ازخاک نبوده استبه همین دلیل تقریباً از اوایل دهه هفتاد موضوع آزمون خاک و استفاده بهینه از کودهای شیمیایی به عنوان تنها راه چاره برای مصرف صحیح کودهای شیمیایی و غلبه بر مشکلات یاد شده در دستور کار برنامه ریزیان بخش کشاورزی قرار گرفته است . با این همه، مسائل و تنگناهایی در مسیر ترویج و پذیرش آزمون خاک وجود داشته که مانع توسعه مورد انتظار و کاربرد وسیع این نوآوری در بین کشاورزان گردیده است . بررسیهای انجام شده نشـان داده است، در خصـوص بررسی موانع اقتصـادی واجتـماعی پذیرش آزمون خاک، تاکنون هیچ مطالعه ای انجام نشده ولی درزمینه پذیرش نوآوری ها، برخی از محققان از مدل نشر برای تجزیه و تحلیل رفتار پذیرش کشاورزان استفاده کرده اند این مطالعه با هدف شناسایی، جمع بندی و تجزیه تحلیل موانع اقتصادی و اجتماعی پیش روی آزمون خاک در بین غله کاران استان قم انجام شده است .