سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنفرانس سراسری توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
تعداد صفحات: ۱۴
نویسنده(ها):
سعید شفاهی – کارشناس ارشد مدیریت آموزشی

چکیده:
در این پژوهش به بررسی موانع به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) در فرایند یاد دهی – یادگیری از دیدگاه معلمان مدارس متوسطه پسرانه شهر تهران پرداخته شده است . جامعه آماری تحقیق حاضر را تمامی معلمان مدارس متوسطه پسرانه شهر تهران که حدود 10112 نفر هستند در بر می گیرد که از این تعداد ، 201 نفر به عنوان حجم نمونه مکفی (بر اساس فرمول حجم نمونه کوکران ) با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شده و سپس پرسشنامه پژوهشگر ساخته فناوری اطلاعات و ارتباطات بر روی آنها اجرا شده و با استفاده از مدل آماری t تک گروهی به آزمون سؤالات پژوهش پرداخته شد . تجزیه و تحلیل داده نشان داد که مهمترین موانع استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در فرایند یاد دهی یادگیری، موانع مرتبط با مسائل آموزشی می باشد و این خرده مقیاس تحقیق در سطح اطمینان 99 % یعنی a=1% تأیید شده است . در نهایت با توجه به یافته ها پیشنهاد می گردد که : آموزش و پرورش باید توجه ویژه ای در به کارگیری (ICT) مبذول نموده و نسبت به بستر سازی فرهنگی و زیر ساخت ها مبادرت نماید.