سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

احسان معافی – فوق لیسانس مدیریت دولتی شرکت برق منطقه ای مازندران
علی ثریایی – دکترای مدیریت صنعتی عضو هیئت علمی و استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد

چکیده:

امروزه اکثر سازمان ها و شرکتهای بزرگ و کوچک از سیستم های اطلاعاتی در راستای اهداف خود استفاده می نمایند اما در بسیاری از موارد علی رغم صرف وقت، انرژی و هزینه زیادی که جهت طراحی ، اجرا و بکارگیری سیستم های اطلاعاتی می شود بسیاری از این سیستم ها در عمل بخوبی بکارگرفته نمی شوند و یا در ارایه خدمات با مشکلات و موانعی مواجه هستند در تحقیق حاضر با هدف بررسی و شناخت موانع بکارگیری سیستم های اطلاعاتی در شرکت برق منطقه ای مازندران از میان جامعه آماری ۱۵۰ نفره که از کاربران سیستم های اطلاعاتی می باشند تعداد ۱۰۸ نفر با استفاده از جدول مورگان بعنوان نمونه آماری انتخاب شدند سپس در قالب روش تحقیق کتابخانه ای و میدانی و با استفاده از ابزار پرسشنامه، داده ها جمع آوری و به کمک نرم افزار SPSS ضریب آلفای کرونباخ ۰/۸۱ بدست آمد. در ادامه بکارگیری تکنیک دلفی و روش AHP گروهی نسبت به تعیین اولویت ها اقدام شد. نتایج تحقیق نشان میدهد بکارگیری سیستم های اطلاعاتی بترتیب با موانع سازمانی، فردی، محیطی، فنی و تکنولوژیکی مواجه است.