سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: کنفرانس بین المللی حسابداری، اقتصاد و مدیریت مالی
تعداد صفحات: ۱۷
نویسنده(ها):
سیاوش افتخاری فر – کارشناسی ارشد حسابداری ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد
محمود همت فر – دانشیار و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد

چکیده:
دف اصلی این تحقیق بررسی موانع بکارگیری هزینه یابی هدف و تاثیر آن بر عملکرد سازمانی در شرکت های داروسازیپذیرفته شده در بورس اوراق بهادار می باشد. که عدم بکارگیری هزینه یابی هدف را به عنوان متغیر مستقل و عملکرد سازمانبه عنوان متغیر وابسته بررسی شده است. جامعه آماری این تحقیق مدیران شرکتهای داروسازی پذیرفته شده در بورس اوراقبهادار تهران و نمونه آماری از طریق جدول تاکمن تعیین شده که به علت کمی تعداد افراد، کلیه جامعه آماری را به عنوان نمونهآماری درنظرگرفته شده است. داده های مربوط به متغیرها از طریق پرسشنامه جمع آوری گردیده شده است. بررسی داده هایگردآوری شده با استفاده از آزمونهای نرمال بودن و رگرسیون انجام پذیرفته شده است. نتایج حاصل نشان می دهد که بین عدمبکارگیری هزینه یابی هدف و عملکرد سازمانی، نبود امکان تعیین قیمت رقابتی با عملکرد سازمانی، نبود طرز تفکر مشتریمداری با عملکرد سازمانی، فقدان روحیه کار گروهی با عملکرد سازمانی، عدم استفاده از مهندسی ارزشی با عملکرد سازمانی وهمچنین عدم استفاده از سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت با عملکرد سازمانی رابطه وجود دارد.