سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: چهارمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران مدیریت حوزه های آبخیز

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

طوبی پیرو – کارشناس ارشد جامعه شناسی
حسن مقیم – مسئول اداره طراحی و مطالعات اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان فار

چکیده:

مدیریت جامع آبخیزداری یکی از پیچیده ترین اشکال مدیرت منابع و تولید است . تنوع در نهادها و ورودی های سیستم از بخش غیر زنده تا زنده، تنوع در محیط سیستم از طبیعی تا انسان،ساخت و گستردگی عرصه، جنبه هایی از این پیچیدگی را مشخص می نماید . در این میان انسان ، به عنوان یکی از اصلی ترین اجزای اکوسیستم طبیعت نقش تعیین کننده ای در پایداری این مجموعه دارد . بطوریکه وجود نظامهای اجتماعی _ سیاسی مختلف در بهره برداری منابع تبلور این نقش پایه ای می باشد .
۲ یکی از طرحهای گسترده منابع طبیعی آبخیزداری، در طرح ارزیابی مشارکت روستایی (PRA) می باشد که در جهت نیل به اهداف اصولی حفظ منابع طبیعی آب و خاک از اهمیت بسزائی برخوردار می باشد . از آنجا که توانایی مشارکت روستائیان مستلزم کنش های متقابل مناسب و سازنده بین ساختارهای اداری و فرهنگی و اجرایی نهادها و ساخت های جامعه می باشند، سعی برآن شده تا با استفاده از بررسی ساختارهای اداری در حوزه های اجرایی وعملیاتی استان به موانع موجود پی ببریم . در این میان با استفاده از روش تحقیق مطالعه کتابخانه ای و پیمایشی سعی شده تا بتوانیم میزان اثربخشی موانع را بر روند فرایندهای طرح PRA آبخیزداری را مورد ارزیابی قرار دهیم و سپس با استفاده از روشهای آماری (توصیفی و استنباطی ) و با استفاده از نرم افزار SPSS اطلاعات موجود را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم . در نهایت به ارائه الگوی مناسب و پیشنهادهایی قابل اجرا گام های مناسبی را در اجرای طرحهای مشارکت مردمی به منظور دستیابی به اهداف توسعه روستایی و اهداف مدیریت جامع منابع طبیعی آبخیزداری برداشته شود .