سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی اقتصاد، مدیریت و فرهنگ ایرانی اسلامی
تعداد صفحات: ۱۰
نویسنده(ها):
مریم نیکونژاد – کارشناس ارشد برنامه ریزی آموزشی، دانشگاه ازاد اسلامی واحد دزفول
ناصر سراح خرمی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی دزفول

چکیده:
هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی موانع و محدودیت های موجود در نظام آموزش استعدادهای درخشان استان خوزستان از دیدگاه صاحب نظران و عوامل اجرایی این مراکز در سال ۹۲-۱۳۹۱ بوده است. نوع پژوهش کاربردی و شیوه انجام دادن آن توصیفی است. جامعه آماری پژوهش، عوامل اجرایی مراکز استعدادهای درخشان استان خوزستان از دیدگاه صاحب نظران و عوامل اجرایی این مراکز در سال ۹۲-۱۳۹۱ بوده است. نوع پژوهش کاربردی و شیوه انجام دادن آن توصیفی است. جامعه آماری پژوهش، عوامل اجرایی مراکز استعدادهای درخشان استان خوزستان در سال تحصیلی ۹۲-۹۱ می باشند، که از این تعداد ۲۱۰ نفر به روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه محقق ساخته بود که ۱۹ گویه طراحی رگدید. جهت پایایی پرسشنامه از محاسبه ضریب آلفای کرونباخ که برابر (۰/۸۷) بود استفاده شده است. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها علاوه بر استفاده از شاخص های آمار توصیفی، از روش آمار استنباطی X2 استفاده شده است. نتایج پژوهش حاضر بیانگر آن بود که مشکلات سازمانی، منابع انسانی و فرهنگی – خانوادگی شناسایی و گزینش از موانع و محدودیت های موجود در نظام آموزش استعدادهای درخشان استان خوزستان بوده اند.