سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سومین کنگره بین المللی بهداشت، درمان و مدیریت بحران در حوادث غیرمترقبه

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

فریده ملکشاهی – دانشکده پرستاری و مامایی گلدشت خرم آباد
زینب رحمانشاهی – دانشکده پرستاری و مامایی گلدشت خرم آباد
مژگان ملکشاهی – دانشکده پرستاری و مامایی گلدشت خرم آباد

چکیده:

مقدمه و هدف : تریاژ یکی از مهمترین مفاهیم در بخش اورژانس است . پرستار باید در شرایط اورژانس فـورا میـزان مراقبتهـای ( terrior ( لازم از بیمار را تعیینن و بسرعت تواناییهای خود را برای حفظ حیات فرد مصدوم بکار گیرد . واژه تریاژ لغت فرانسوی به معنی دسته بندی یا طبقه بندی کردن است . که منظور آن اولویت دادن به نقل و انتقال یا درمان مصدومین است . تریـاژ در
صحنه وقوع حادثه یا بخش اورژانس مراکز درمانی امکان پذیر میباشد . اجزائ یک سیستم تریاژ شـامل کارکنـان , فـضای تریـاژ , لوازم و تجهیزات , وسایل ارتباطی و سیستم ثبت اطلاعات و … میباشد داشـتن دانـش کـافی جهـت تـشخیص و طبقـه بنـدی فوریتها , جمع آوری اطلاعات صحیح هنگام مراقبت های لازم جهت برطرف کردن مشکلات و یا مسایل ناشی از تروماها , لازمـه کار آنهاست . عدم کفایت هر کدام از عوامل فوق در بیمارستان به عنوان یک مـانع در ا رائـه مراقبتهـای اسـتاندارد از مـصدومین جهت دریافت مداخلات حفظ حیا ت موتر است . بنابر این بررسی و شناسایی و گزارش موانع موثر بر روند ارائه مراقبت ضروری است , تا مسئولان پرستاری بتوانند در جهت رفع موانع فوق اقدام نمایند . در این راسـتا مطالعـه ای توصـیفی تحلیلـی بـا هـد ف تعیین موانع موثر بر روند مراقبتهای استاندارد ازبیماران از دیدگاه پرستاران شاغل در بیمازستان شهدای عشایر صورت گرفـت . موادوروش : پژوهش فوق توصیفی،تحلیلی، مقطعی است که ۱۱۰ پرستار به روش تصادفی ساده انتخاب شـدند . ابـزار گـردآوری داده ها پرسشنامه دو قسمتی , بخش اول مشخصه های فردی و بخش دوم سوالات موانع موثر بر روند تریاژ ( محیطی , ارتبـاطی , تجهیزات و …….) بودپایایی و روایی پرسشنامه با استفاده از اعتبار محتوا کسب گردیـد اطلاعـات در یـک مرحلـه جمـع آوری و موردتجزیه وتحلیل قرار گرفت . نتایج : نشان داد که اکثریت واحدها در گرو ه سنی ۳۰ – ۳۹ سال با میانگین سنی ۳۷/۲ سـال قرار داشتند . که %۷۲/۷ مونث و % ۸۱/۶ کارشناس با سابقه ۱۰-۱۵ سال بودنـد %۴۶/۹٫ صـبحکار ثابـت و از نظـر درآمـد %۳۸/۳ درآمد زیر ۲۰۰ هزار توما ن داشتند . و % ۸۱/۶ نسبت به تریاژ نگرش مثبت داشتند … در مورد موانع تریاژ اکثریت نمو نـه هـا ) %(۸۰/۹ به اشکال در برقراری ارتباط , ) ) %۹۰ به کمبود امکانات و تجهیزات ) %۹۱/۸), به ازدحام بیماران , بعنوان موانع مـوثر بر تریاژ اشاره داشتند همچنین تماس مکرر پرستاران مختلف با مصدوم , بکار گیری افراد کم تجربه ( طرحی ) در بخش فوریتها , تاخیر در جوابهای آزمایشگاه یا رادیو لوژی و تعطیل بودن آنها در بعضی ساعات مخصوص , سروصدای زیاد و …… را بعنوان موانـع بسیار موثر و انگیزه بالا برای ارائه مراقبت، مسئولیت پذیری و ……. را بعنوان عوامل تسهیل کننده موثر بر تریاژ اشاره نمودند .. بحث و نتیجه گیری نهایی : نتایج نشان داد که موانع و عوامل تـسهیل کننـده متفـاوتی در بیمارسـتان ( تجهیـزات , پرسـنل , ارتباطات و ….) بر روند تریاژ موثر است . با توجه به اینکه بخش اورژانس هربیمارستان نزدیکترین قسمت جهت ورود مـددجویان و اولین محل تماس او با مراکز درمانی محسوب میشود . لذا در این شرایط ا مکان نجات جان بیمـار هنگـامی بیـشتر اسـت کـه بخش فوریتها از امکانات و تجهیزات درمانی وخدمات پرستاری استاندارد بر خوردار باشـند . بنـابرا یـن پیـشنهاد مـی شـود کـه
مدیران خدمات پرستاری جهت ارائه خدمات به موقع ، کاهش مرگ ومیر , معلولیتها و هزینه ها , استفاده بهینه از تجهیـ زات و امکانات و …. موانع موثر بر تریاژ را شناسایی , و در جهت رفع موانع فوق اقـدامات لازم را انجـام دهنـدهمچنین در ایـن راسـتا جهت ارتقاء سطح آگاهی پرستاران با آموزشهای ضمن خدمت و بهسازی نیروی انسانی بـه صـورت مـستمر و کـاربردی توجـه بیشتری مبذول نمایند . . تا حیات بیمار حفظ و از اتلاف هزینه ها ( مالی و ….) پیشگیری گردد .