سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش ملی شهر و ورزش

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

اژدر احمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد تربیت بدنی(رفتار حرکتی)
حسن محمدزاده – استادیار دانشگاه ارومیه
بختیار ترتیبیان – استادیار دانشگاه ارومیه

چکیده:

هدف از این تحقیق، بررسی موانع و مشکلات موجود در خصوصی سازی ورزش از دیدگاه صاحبان باشگاهها و مراکز خصوصی ورزشی شهرستان ارومیه بود. جامعه و نمونه آماری این تحقیق را کلیه باشگاهها و موسسات ورزشی خصوصی(پرورش اندام، بیلیارد، باشگاه های رزمی، آمادگی جسمانی) شهرستان ارومیه تشکیل می دهند. از پرسشنامه محقق ساخته، دربرگیرنده عوامل قانونی، اقتصادی، و فرهنگی- اجتماعی جهت بررسی موانع و مشکلات در بخش ورزش خصوصی استفاده شد. بعد از تهیه مجوز و لیست باشگاهها از سازمان تربیت بدنی، پرسشنامه ها به صاحبان باشگاهها توزیع و بعد از تکمیل، از آنان اخذ گردید. به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات با توجه به نوع مقیاس های بکار رفته در داده ها از روش آمار توصیفی (میانگین و مقایسه درصدی) و برای ترسیم نمودارها از نرمافزارExcel استفاده شد. اهم موانع و مشکلات به شرح زیر بدست آمد: هزینه بالای ساخت و خرید اماکن ورزشی و تجهیزات ورزشی (۸۶/۶%)ناکافی بودنتسهیلات ارائه ای توسط دولتعدم هماهنگی واحدهای اجرایی و تعدد مراجع تصمیم گیری و زمانبر بودن ارائه مجوز (۷۴/۲%)عدم تمایل مردم در صرف هزینه برای امور ورزشی (۷۲/۴%)عدم توانایی مالی مردم در استفاده از خدماتبخشهای خصوصی (۶۴/۶%)،ناتوانی در تامین حقوق و دستمزد منابع انسانی (۶۴/۶%) ، دخالت موازی و همزمان سازمانتربیت بدنی و سایر نهادهای دولتی (۵۴/۲%)عدم تبلیغ و فرهنگسازی مناسب مطبوعات و صدا و سیما نسبت به بخشخصوصی ورزش (۵۴/۲%) ،فراهم نبودن زمینه لازم برای قیمت گذاری مناسب به خدمات باشگاههای خصوصی (۴۸/۶%) عدم تمایل مردم نسبت به ورزش کردن و انجام فعالیتهای بدنی (۴۴/۶%)،، عدم وجود امنیت برای سرمایه گذاری کوتاه مدت و بلند مدت در بخش خصوصی ورزش (۴۲/۶%) ،وضعیت نامناسب قانون کار،بیمه و مالیات (۴۲/۲%) قوانین سختگیرانه نهادهای مختلف دولتی در اداره اماکن خصوصی ورزشی (۳۶/۸%)نگرش بدبینانه مردم نسبت به بخشهای خصوصی ورزشی (۳۶/۶%) و مشکلات مربوط به مدیریت و تامین امنیت باشگاههای خصوصی (۳۶/۶%).