سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمد طالقانی – استادیار گروه مدیریت صنعتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
علی عینی – کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی، مدرس دانشگاههای غرب استان مازندران تن

چکیده:

پیاده سازی بانکداری الکترونیک در هر کشوری نیاز به زیرساختهای مختلفی دارد که شناخت این زیرساختها و شناسایی مشکلات و چالشهای موجود درهنگام ایجاد و اجرا بانکداری الکترونیکی، راهنمای مناسبی برای بانکها در دستیابی به موفقیت خواهد بود لذا شایسته است نگاهی به زیرساختهای اجرایی بانکداری الکترونیک در ایران بعمل آمده و عواملی را که مانع اجرا و بهبود آن می شوند شناسایی کرد تحقیق حاضر قصد دارد به بررسی موانع و مشکلات اساسی در مسیر اجرا و بهبود بانکداری الکترونیک از دیدگاه پروفسور فرگوسن بپردازند فرضیه های تحقیق عبارتند از : عوامل تکنولوژیکی، مدیریتی، سازمانی و هزینه ای از موانع اجرا و بهبود بانکداری الکترونیک در بانک پارسیان می باشند اهداف تحقیق عبارتند از مطالعه در زمینه بانکدار ی الکترونیکی و نقش آن در تجارت الکترونیک ، شناسایی موانع اصلی اجرا و بهبود بانکداری الکترونیک در بانک پارسیان و بهره گیری از نتایج این تحقیق در سایر بانکهای خصوصی و دولتی کشور که تمایل به اجرای نظام بانکداری الکترونیک دارند تحقیق حاضر از نوع توصیفی – تحلیلی و روش تحقیق علی – مقایسه ای بوده که به صورت پیمایشی اجرا شده است دراین تحقیق از جامعه خبرگان و متخصصین بحث بانکداری الکترونیکی در بانک پارسیان که حدودا ۵۰ نفر می باشند استفاده شده است.