سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

دکتر اصغر صرافی زاده –
دکتر علی اکبر افجه –
مرضیه السادات محسنیان – کارشناش ارشد از شرکت بیمه دانا

چکیده:

پژوهش حاضر موانع پباده سازی بیمه الکترونیک در شرکت بیمه دانا را مورد مطالعه قرار داده است.این تحقیق از انواع تحقیقات کاربردی بوده و با پیمایشی انجام پذیرفته است. فرضیه اصلی حاکی از موثرترین مانع پیاده سازی بیمه الکترونیک(موانع ساختاری) تدوین گردید. جامعه آماری این پژوهش بخشهای فنی و مدیریتی شرکت بیمه دانا واقع در استان تهران بوده که نمونه ای به حجم ۱۵۰ نفر و به روش تصادفی طبقه ای انتخاب شد. سپس بر این اساس پرسشنامه ای حاوی ۲۵ سؤال تنظیم و توزیع شد که در آن متغیر های تحقیق مورد آزمون قرار گرفتند و برای تحلیل آن از آزمون علامت و آزمون فرید من برای سنجش تاثیر گذاری و اهمیت عوامل استفاده شد. آزمون و تحلیل های مرتبط با فرضیه های این تحقیق به این نتیجه منجر شد که هر یک از عوامل ساختاری، زمینه ای و رفتاری به ترتیب در عدم پیاده سازی بیمه الکترونیک در شرکت بیمه دانا تاثیر گذار بوده و مشخص گردید که از بین عوامل مذکور، عامل ساختاری بیشترین تاثیر را دارد.